PRACOWNIA ENTOMOLOGII EWOLUCYJNEJ I MUZEUM INKLUZJI

BURSZTYNIE 

Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions

 

 TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH AREA

  pokój numer telefonu e-mail

Kierownik pracowni/Head of laboratory:

Ewolucja i bioróżnorodność Hemiptera / Evolution and biodiversity of Hemiptera

 

C/512

 

58 523 6180

 

jacek.szwedo@ug.edu.pl

Pracownicy/Employees      
Badania nad taksonomią, faunistyką 
i ekologią współczesnych i fosylnych Diptera / Taxonomy,faunistics and ecology of extant and fossil Diptera
C/508 58 523 6181 ryszard.szadziewski@ug.edu.pl
dr Elżbieta Sontag
Opieka nad kolekcją inkluzji / Curation of amber collectionej 
 C/520
58 523 6187 elzbieta.sontag@ug.edu.pl
mgr Błażej Bojarski
Paleoekologia i tafonomia inkluzji zachowanych w żywicach kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem bursztynu bałtyckiego / Paleoecology and taphonomy of inclusions preserved in fossil resins especially considering Baltic amber.
 C/510  58 523 6184 blazej.bojarski@ug.edu.pl

Doktoranci/PHD students:

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i paleobioróżnorodność.
Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity.

 

C/513

  58 523 6180

 

alicja.brysz@phdstud.ug.edu.pl

Taksonomia, ewolucja i biologia kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae), ze szczególnym uwzględnieniem hematofagicznego rodzaju Culicoides.
Morfologia porównawcza i funkcjonalna współczesnych i fosylnych Ceratopogonidae.
Ewolucja, systematyka, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna hematofagów z rzędu Diptera.
Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych. / Taxonomy, evolution and biology of biting-midges (Diptera: Ceratopogonidae), with particular emphasis of the hematophagous genus Culicoides.
Comparative and functional morphology of extant and extinct Ceratopogonidae.
Evolution, systematics, taxonomic and morphological biodiversity of hematophagous insects from the order Diptera.
Palaeoentomology; inclusions in fossil resins.

 C/513

 58 523 61 80

mgr Beata Bieszczad
Taksonomia, ewolucja i biologia ślepikowatych Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera).
Taksonomia, ewolucja i biologia Fulgoromorpha (Hemiptera).
Jurajski zapis kopalny Coleorrhyncha i Fulgoromorpha z Europy.
Paleoentomologia; inkluzje w żywicach kopalnych.
Taxonomy, evolution and biology of Typhlocybinae (Cicadellidae: Hemiptera).
Taxonomy, evolution and biology of Fulgoromorpha (Hemiptera).
Jurassic fossil record of Coleorrhyncha and Fulgoromorpha from Europe.
Palaeoentomology; inclusions in fossil resins.

 

 C/513  58 523 61 80  beata.bieszczad@phdstud.ug.edu.pl