dr Paulina Kozina
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
asystent
e-mail: paulina.kozina@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6191
nr pokoju: C/510
 
Ph.D. Paulina Kozina
Laboratory of Parasitology and General Zoology
assistant
e-mail: paulina.kozina@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6191
room No C/510
 

 
 

Zainteresownia badawcze

Publikacje

Członkostwo

Granty naukowe

Osiągnięcia aplikacyjne


Wypromowane prace licencjackie

Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)

Research areas

Publications

Membership

Scientific grants

Achievements application

Awards

Supervised bechelor theses

Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)

   

  
Zainteresowania badawcze
 
Badania nad ektopasożytami kręgowców; biologia,
taksonomia i ekologia wszy, szczególnie rodziny Hoplopleuridae (Phthiraptera, Anoplura).
 
 
 

Research area

The study on ectoparasites of vertebrates; biology, taxonomy and ecology of lice,especially family Hoplopleuridae (Phthiraptera, Anoplura).

 


 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
 1. Izdebska J.N., Kozina P., Fryderyk S. 2013. The occurrence of Demodex kutzeri Bukva, 1987 (Acari, Demodecidae) in red deer (Cervus elaphus L.) in Poland. Annals of Parasitology 59: 85-88. 
 2. Izdebska J.N., Kozina P., Gólcz A. 2013. The occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in bank vole Myodes glareolus (Rodentia, Cricetidae) with data on its topographical preferences. Annals of Parasitology 59: 129-133. 
 3. Kozina P., Gólcz A., Izdebska J.N. 2014. New data on the prevalence of Trichodectes melis (Phthiraptera, Trichodectidae) on the European badger Meles meles (Carnivora, Mustelidae). Annals of Parasitology 60: 263-266.
 4. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Stawonogi pasożytnicze myszy domowej Mus musculus (Rodentia, Muridae) z aglomeracji trójmiejskiej [Parasitic arthropods of the House Mouse Mus musculus (Rodentia, Muridae) from the Tri-city]. (W:) Urban fauna. Animal, man, and the city – interactions and relationships. P. Indykiewicz, J. Böhner (red.). ArtStudio, Bydgoszcz: 145-152.
 5. Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Forensic acarology – range and development prospects. (In:) Arthropods. Threat to human and animal health. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 399-405.
 6. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. Parasitic arthropods of mammals and their adaptations for living in the hosts in aquatic environment. (In:) Arthropods. In the contemporary world. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 13-25.
 7. Kozina P. 2015. Nowe stanowisko Mantis religiosa (L.) (Mantodea: Mantidae) na terenie rezerwatu Wzgórza Sobkowskie (Wyżyna Małopolska, Pogórze Szydłowskie). Wiadomości Entomologiczne 34: 67.  http://www.pte.up.poznan.pl/we/2015/34_26_communications.pdf
 8. Kozina P., Łopucki R. 2016. Nowe stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) na Polesiu Lubelskim. Przegląd Przyrodniczy 1: 113-115.  http://www.kp.org.pl/pp/pdf2/PP_XXVII_1_Kozina_notatka.pdf
 9. Kozina P., Łopucki R. 2017. Kolejne stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa na terenie Polesia Lubelskiego. Przegląd Przyrodniczy 28(1): 117-121. 
 10. Izdebska J.N., Kozina P., Cierocka K., Mierzyński Ł. 2018. Human lice Pediculus humanus and pediculosis in the past and present - occurrence, diagnostics and controlling. (In:) Arthropods. At the beginning of the new Century. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 151-159.
 11. Izdebska J.N., Cierocka K., Rolbiecki L., Kozina P., Kołodziej-Sobocińska M. 2018. Demodex melesinus (Acariformes: Demodecidae) – the forgotten European badger parasite, rediscovered after 100 years. Acta Parasitologica 63: 665–668.
 12. Kozina P., Izdebska J.N. 2021. Morphological anomalies in the body structure of Hoplopleura spp. (Anoplura: Hoplopleuridae). Annals of Parasitology, 67: 107–109. 
 13. Kozina P., Izdebska J.N., Kowalczyk R. 2021. The first description of the nymphal stages of Hoplopleura longula (Psocodea: Anoplura: Hoplopleuridae) from the harvest mouse Micromys minutus (Rodentia: Muridae). Biodiversity Data Journal 9: e63747. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e63747
 

 
Inne publikacje
Other publications
 
 1.  Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W., Krawczyk M., Kozina P. 2012. New data on parasitic arthropods in European bison from Białowieża Forest. Międzynarodowa Konferencja "Żubr w tradycji Rzeczypospolitej". Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa: 40-42.
 2. Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Forensic acarology – range and development prospects in Poland. The 16th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2014: 46-47.
 3. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Parasitic arthropods of mouflon (Ovis ammon musimon) from Lower Silesia population. The 16th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2014: 70-71.
 4. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Stawonogi pasożytnicze myszy domowej Musmusculus (Rodentia, Muridae) z aglomeracji trójmiejskiej. VI ogólnopolskakonferencja „Fauna Miast”, Bydgoszcz, Poland, 18-19 września 2014: 41.
 5. Rolbiecki L., Skrzypczak M., Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Third-stage Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) larvae in herrings caught in autumn in Gulf of Gdańsk as potential source of anisakiasis in human. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z żywnością pochodzenia zwierzęcego”, Puławy, 9-10 października 2014. Materiały konferencyjne: 45.
 6. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. New data on occurrence of parasitic arthropods on water-dwelling mammals in Poland. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 34-35.
 7. Kozina P., Izdebska J.N., Kowalczyk R. 2015. Sucking lice of Hoplopleura genus (Phthiraptera, Hoplopleuridae) in small mammals from the collection of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences in Białowieża. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 50-51.
 8. Kozina P., Izdebska J. N., Łopucki R. 2015. Hoplopleura affinis (Phthiraptera, Hoplopleuridae) z myszy polnych Apodemus agrarius pochodzących z różnych środowisk województw lubelskiego i podkarpackiego. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym się świecie”, Zielona Góra, 11-13 września 2015: 45.
 9. Kozina P., Izdebska J.N., Mierzyński Ł. 2016. Use of scanning electron microscopy for the study of Hoplopleura (Phthiraptera, Anoplura) lice taxonomy. Annals of Parasitology 62(supl.): 54.
 10. Fryderyk S., Izdebska J.N., Kozina P. 2016. Werneckiella equi (Insecta: Phthiraptera, Ischnocera) - a rarely recorded parasite of horses. Annals of Parasitology 62(supl.): 49.
 11. Kozina P., Cierocka K. 2017. Świat postapokaliptyczny jako model do zgrywalizowania ćwiczeń „Biologia” dla kierunku Ochrona środowiska. Zeszyt streszczeń, V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej, Gdańsk, 8-9 czerwca 2017:32.
 12. Izdebska J.N., Cierocka K., Kozina P., Rolbiecki L., Kołodziej-Sobocińska M. 2017. Problemy badań Demodecidae u ssaków drapieżnych - kazus borsuka Meles meles. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 52.
 13. Kozina P., Izdebska J. N. 2017. Wszy (Phthiraptera, Anoplura) jako pasożyty zwierząt domowych, laboratoryjnych i synantropijnych. Zeszyt streszczeń, I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, Ciechanowiec, 26-29.09.2017: 56.
 14. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kozina P., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2017. Nowe dane o parazytofaunie fok z Morza Bałtyckiego. Książka abstraktów, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017 „Stan i Trendy Zmian w Morzach i Oceanach”, Sopot, 19-20.10.2017: 51.
 15. Kozina P., Cierocka K., Izdebska J. N., Mierzyński Ł. 2018. The body louse biography (Pediculus humanus) (Phthiraptera, Anoplura). The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 44-45.
 16. Kozina P., Cierocka K., Łopucki R. 2018. Parasitic insects of the striped field mouse Apodemus agrarius on urban and rural areas of the southern Poland. The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 46-47.
 17. Eichmann A., Kozina P. 2018. "To bee or not to bee?" Problematyka biologii zapylania storczykowatych na przykładzie Goodyera repens (L.) R. Br. Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 27 października 2018.
 18. Eichmann A., Kozina P. 2019. “To bee or not to bee” – Pollination strategy of Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) in Gdańsk Pomerania. 58th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, 1–7 July 2019: 266.
 19. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Cierocka K., Kuczkowski T., Dzido J., Kozina P. Roztocze skórne i tkankowe (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) u ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. XXXVI Sympozjum Akarologiczne, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska, 18-21.09.2019: 24.
 20. Dzido J., Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I.: Kolcogłowy Corynosoma z Morza Bałtyckiego jako zagrożenie zoonotyczne dla człowieka. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza “Stan i Trendy Zmian w Morzach i Oceanach”, Gdynia, Polska, 24-25.09.2019: 144.
 21. Kozina P., Izdebska J. N. Gólcz-Boruń A., Gutowski A. 2021. Bovicola bovis (Phthiraptera, Trichodectidae) z bydła stepowego węgierskiego (Bos primigenius taurus hungaricus) w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Konferencja naukowa "Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt", Szczecin, 11.06.2021: 75.
 22. Łopucki R., Klich D., Kiersztyn A., Kitowski I., Kozina P. 2021. Behawioralne i fizjologiczne konsekwencje urbanizacji dla drobnych ssaków. Ogólnopolska Konferencja Zoologiczna „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość”, Rzeszów, 7-8.09.2021: 21.

 
Członkostwo i pełnione funkcje w Towarzystwach Naukowych 
Membership and functions in Scientific Societies
 

 
Nagrody
Awards
 
 

 
Granty naukowe
Scientific grants
 

 

Osiągnięcia aplikacyjne
Achievements application


 
Wypromowane prace licencjackie
Supervised bechelor theses
 
Biologia medyczna
Ochrona zasobów przyrodniczych
 

 

Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)
Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)

STUDIA STACJONARNE

Biologia
Biologia medyczna
Ochrona zasobów przyrodniczych
Kryminologia
Ochrona środowiska
STUDIA ZAOCZNE

Kryminologia

Inne

Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku