dr hab. Sławoimir Kadulski
Stanowisko: profesor emerytowany
telefon: 58 523 61 91
nr pokoju: C/510
 
 dr hab. Sławomir Kadulski
professor emeritus
tel. +48 58 523 61 91
room No C/510
 

 
 

Zainteresowania badawcze

Publikacje

 

Research areas

Publications

 

   

 

Zainteresowania badawcze

Badania nad stawonogami pasożytniczymi zwierząt łownych (systematyka i ekologia: Phthiraptera, Ixodidae - głównie z Cervidae i Lagomorpha).

Research area

The study on parasitic arthropods of game animals (systematic and ecology: Phthiraptera, Ixodidae – mainly from Cervidae and Lagomorpha).

 

 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
 • Kadulski S. 1970. Materiały do znajomości Hippoboscidae (Diptera-Pupipara) ssaków użytkowych Polski [Notes on Hippobiscidae (Diptera-Pupipara) in Mammalia in Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 16(4): 473–477.
 • Piotrowski F., Kadulski S. 1970. Cervicola meyeri (Tasch.) (Mallophaga, Bovicolidae) from the roe deer. Acta Parasitologica Polonica 18: 305–314.
 • Kadulski S. 1974. Occurence of Haematopinus apri Gour. (Anoplura) on wild boar Sus scrofa L. in Poland. Acta Parasitologica Polonica 22: 219–228.
 • Kadulski S. 1974. The dynamics of infestation of the Cervidae with Lipoptena cervi L. (Diptera, Hippoboscidae) on the territory of Poland. Wiadomości Parazytologiczne 20(5): 703–707.
 • Kadulski S. 1975. Ectoparasites of Polish artiodactylous game animals. Acta Parasitologica Polonica 23: 493–535.
 • Kadulski S., Dobryńczuk J. 1976. Observations on the ectoparasites of the European hare. (In:) Ecology and management of European hare populations. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 177–183.
 • Kadulski S. 1977. Pasożyty zewnętrzne żubra Bison bonasus (L.) z Puszczy Białowieskiej [Ectoparasites of the Bison bonasus (L.) in the Białowieża primeval forest]. Wiadomości Parazytologiczne 23(1–3): 227–229.
 • Kadulski S. 1978. Biting louse Rhabdopedilon longicornis (Nitzsch) (Phthiraptera: Ischnocera) from red deer – Cervus elaphus L. Polskie Pismo Entomologiczne 48: 187–196.
 • Kadulski S. 1979. Zarys faunistyczny. (W:) Pojezierze Kaszubskie. Augustowski B.(red.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 201–220.
 • Kadulski S. 1980. Ixodides. (W:) Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych. Monografie Parazytologiczne 9. Piotrowski F. (red.). PWN, Warszawa, passim.
 • Kadulski S. 1980. Hippoboscidae. (W:) Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych. Monografie Parazytologiczne 9. Piotrowski F. (red.). PWN, Warszawa, passim.
 • Kadulski S. 1982. Pasożyty zewnętrzne zająca Lepus europaeus Pall. z hodowli klatkowej [Ectoparasites of the hare Lepus europaeus Pall. bred in cages]. Wiadomości Parazytologiczne 28(1–2): 173–174.
 • Kadulski S. 1982. Występowanie Haemodipsus lyriocephalus (Burm.) i Haemodipsus setoni Ewing (Anoplura) u zająca Lepus europaeus Pall. na terenie Polski [Occurrence of Haemodipsus lyriocephalus (Burm.) and Haemodipsus setoni Ewing (Anoplura) on hare Lepus europaeus Pall. in Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 28(3–4): 427–433.
 • Kadulski S. 1984. Zarys faunistyczny. (W:) Pobrzeże Pomorskie. Augustowski B.(red.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 319–336.
 • Piotrowska H., Kadulski S. 1985. Pojezierze Kaszubskie. Warszawa, Wiedza Powszechna. 210 p.
 • Kadulski S. 1989. Dobowa aktywność ruchowa Lipoptena cervi (L.) (Hippoboscidae: Diptera) [Diurnal motor activity of Lipoptena cervi (L.) (Hippoboscidae: Diptera)]. Wiadomości Parazytologiczne 35(6): 603–605.
 • Kadulski S. 1989. Występowanie stawonogów pasożytniczych na łownych Lagomorpha i Artiodactyla – próba syntezy [The occurrence of parasitic arthropods on the game Lagomorpha and Artiodactyla of Poland - a trial synthesis]. Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Gdańskiego. Rozprawy i Monografie 132: 1–140.
 • Kadulski S. 1990. Pasożytnictwo. (W:) Łowiectwo. Krupka J. (red.). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 130–137.
 • Kadulski S. 1991. Ectoparasites of game animals in Poland. (In:) Global trends in wildlife management. B. Bobek, K. Perzanowski, W.L. Regelin (eds.). Świat Press, Kraków-Warszawa: 261-264.
 • Kadulski S. 1996. Zarys faunistyczny Pojezierza Starogardzkiego. (W:) Pojezierze Starogardzkie. Część I, Środowisko przyrodnicze. J. Szukalski (red.). Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk: 205-215.
 • Kadulski S. 1996. Ectoparasites of Cervidae in north-east Poland. Acta Parasitologica 41(4): 204-210.
 • Kadulski S. 1996. Dalsze badania nad stawonogami pasożytniczymi łosia Alces alces w Polsce [Further studies on parasitic arthropods of elk Alces alces from Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 42(3): 349-355.
 • Kadulski S., Fryderyk S. 1996. Opis stadiów młodocianych i redeskrypcja postaci dorosłych Haematopinus apri (Anoplura) [Description of pre-imaginal stages and redescription of imaginal stages of Haematopinus apri (Anoplura)]. Wiadomości Parazytologiczne 42(4): 461-471.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 1996. Demodex bisonianus sp. nov. (Acari, Demodicidae) a new parasite of the bison (Bison bonasus L.). Wiadomości Parazytologiczne 42(1): 103-110.
 • Kadulski S., Izdebska J.N., Kończyk M. 1996. Stawonogi pasożytnicze żubra Bison bonasus z Puszczy Białowieskiej [Parasitic arthropods of Bison bonasus from Białowieża Primaeval Forest]. Wiadomości Parazytologiczne 42(2): 255-260.
 • Kadulski S. 1997. Demodecidae. (In:) Wykaz zwierząt Polski. Tom IV [Checklist of Animals of Poland. Vol. IV]. J. Razowski (ed.). Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków: 218.
 • Kadulski S. 1998. Lipoptena Nitzsch, 1818 in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 44(3): 462.
 • Kadulski S. 1998. Pasożyty zewnętrzne bobra Castor fiber L. z Popielna [Ectoparasites of the beaver Castor fiber L. from Popielno]. Wiadomości Parazytologiczne 44(4): 729-736.
 • Kadulski S., Szczurek B. 1998. Parasitic arthropods of fallow deer Dama dama L. in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 44(3): 463.
 • Kadulski S. 2000. Pasożyty zewnętrzne zająca Lepus capensis L. w północno-wschodniej Polsce. (W:) Stawonogi pasożytnicze i alergogenne. A. Buczek, C. Błaszak (red.). KGM, Lublin: 79-85.
 • Kadulski S., Szczurek B. 2000. Damalinia meyeri (Tasch.) (Mallophaga) u daniela (Dama dama) z terenów Pojezierza Pomorskiego [Damalinia meyeri (Tasch.) (Mallophaga) of fallow deer (Dama dama) from Pomerania]. Wiadomości Parazytologiczne 46(2): 273-275.
 • Kadulski S. 2001. Echinophthirius horridus (Olfers, 1816) (Anoplura) rzadki pasożyt fok [Echinophthirius horridus (Olfers, 1816) (Anoplura) rare parasite on seals]. Wiadomości Parazytologiczne 47(3): 269-271.
 • Izdebska J.N., Kadulski S., Fryderyk S. 2001. Dynamika infestacji pasożytów zewnętrznych Canis familiaris i Felis catus (Carnivora, Mammalia) w rejonie Trójmiasta [The dynamics of infestation of ectoparasites in Canis familiaris and Felis catus (Carnivora, Mammalia) in the Trójmiasto (Gdynia-Gdańsk-Sopot)]. (W:) Stawonogi. Pasożyty i nosiciele. A. Buczek, C. Błaszak (red.). KGM, Lublin: 93-98.
 • Szczurek B., Kadulski S. 2001. Dynamika infestacji Lipoptena cervi (L.) (Diptera, Hippoboscidae) u daniela z Pojezierza Pomorskiego [Dynamics of infestation of the Lipoptena cervi (L.) (Diptera, Hippoboscidae) with the fallow deer from Pomerania]. Wiadomości Parazytologiczne 47(1): 67-72.
 • Kadulski S. 2002. Feliks Piotrowski - wspomnienie. Wiadomości Parazytologiczne 48(1): 91-96.
 • Kadulski S. 2002. Trichodectidae (Ischnocera: Mallophaga) z Cervidae w Polsce [Trichodectidae (Ischnocera: Mallophaga) in the Cervidae in Poland]. (W:) Stawonogi w medycynie. A. Buczek, C. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 127-133.
 • Kadulski S., Izdebska J.N., Fryderyk S. 2003. Wstępne obserwacje nad zróżnicowaniem populacji Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) w Polsce [Preliminary observations of variation of Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) in Poland]. (W:) Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, C. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 117-123.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2004. Anoplura u gryzoni (Rodentia) z terenów Polski Północnej [Anoplura of rodents (Rodentia) in Northern Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 50(2): 329-332.
 • Kadulski S., Szczurek B. 2004. Ectoparasites on fallow deer, Dama dama (L.) in Pomerania, Poland. Acta Parasitologica 49(1): 80-86.
 • Fryderyk S., Kadulski S. 2004. Mallophaga z Anatidae, Alcidae i Phalacrocoracidae (Aves) zimujących na Zatoce Gdańskiej [Mallophaga from Anatidae, Alcidae and Phalacrocoracidae (Aves) wintering in the Gulf of Gdańsk]. (W:) Stawonogi. Interakcje pasożyt–żywiciel [Arthropods. Parasite–Host Relationships]. A. Buczek, C. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 67-70.
 • Izdebska J.N., Kadulski S. 2004. Enderleinellus nitzschi Fahrenholz (Anoplura, Enderleinellidae) z wiewiórki Sciurus vulgaris L. [Enderleinellus nitzschi Fahrenholz (Anoplura, Enderleinellidae) from red squirrel Sciurus vulgaris L.]. (W:) Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–Host Relationships]. A. Buczek, C. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 71-74.
 • Kadulski S. 2005. Parasitic arthropods of the wild rabbit Oryctolagus cuniculi (L.) from the Wielkopolska province. (In:) Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 141-144.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Game ectoparasites as a potential threat for hunters. (In:) Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 145-147.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2006. Methods used in studies of parasitic arthropods in mammals. (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 113-118.
 • Kadulski S., Kwiatkowska-Jędrysik D. 2006. Damalinia (Cervicola) meyeri (Tasch.) (Mallophaga) on the roe deer (Capreolus capreolus L.) in the Southern Baltic Coastal Lake Region. (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 103-106.
 • Fryderyk S., Kadulski S. 2006. Esthiopteridae, Rallicolidae (Phthiraptera: Ischnocera) and Ancistronidae (Phthiraptera: Amblycera) of birds occurring in the autumn and winter season in the Southern Baltic. (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 119-123.
 • Kadulski S. 2007. Siphonoptera occurrence on the foxes (Vulpes vulpes L.) in Gdańsk Pomerania Region. (In:) Arthropods. Environment, pathogens and hosts. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 209-212.
 • Kadulski S. 2007 (2008). Wszy i Wszoły (Pthiraptera). (W:) Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland - characteristics and checklist of species. Volume II]. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 329-341.
 • Kadulski S., Cydzik K. 2008. Bovicola longicornis (Nitsch) (Mallophaga) in Cervus elaphus L. from Northern Poland. (In:) Arthropods. Influence on host. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 113-115.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2009. New data on distribution of Dermacentor reticulatus (Fabr.) (Acari, Ixodidae) in Poland. (In:) Arthropods. Invasions and their control. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 53-58.
 • Cydzik K., Kadulski S. 2009. Parasitic insects of the red deer (Cervus elaphus L.) in the Northern Poland. (In:) Arthropods. Invasions and their control. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 59-66.
 • Izdebska J.N., Kadulski S. 2011. New records of the tick Ixodes trianguliceps Birula, 1895 in the Kashubian Coastland, Żuławy Wiślane and Tuchola Forest. (In:) Arthropods. Human and animal parasites. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 25-31.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2012. Rząd: wszy i wszoły - Phthiraptera. (W:) Zoologia. Tom II, część 2. Stawonogi. Tchawkodyszne. C. Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 200-208.
 • Jędrysik D., Kadulski S. 2012. Parasitic arthropods of roe deer Capreolus capreolus (L.) of the region of Pojezierza Południowobałtyckie (The Southern Baltic Lake District). (In:) Arthropods. The medical and economic importance. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 95-103.
 • Kadulski S., Fryderyk S. 2013. Wpływ środowiska zewnętrznego żywiciela na pasożyty [Influence of the host external environment on parasites]. (W:) Stawonogi. Aspekty medyczne i weterynaryjne [Arthropods. The medical and veterinary aspects]. A. Buczek, C. Błaszak (red.). Koliber, Lublin: 127-133.

Inne publikacje

 • Kadulski S. 1975. Pasożyty zewnętrzne żubra Bison bonasus L. z Puszczy Białowieskiej. III Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i Weterynaryjnej, Gdańsk, 25-28 IX 1975. Materiały: 17.
 • Kadulski S. 1978. Ectoparasites of the boar Sus scrofa L. in Poland. Fourth International Congress of Parasitology, Warszawa, 19-26 August 1978. Short Communications. Sec. B: 211–212.
 • Kadulski S. 1984. Solenopotes spp. (Pthiraptera: Linognathidae) rzadkie pasożyty jelenia i sarny. Materiały XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Wrocław – Zamek Książ, 20-22 IX 1984: 161.
 • Kadulski S. 1985. Cervicola meyeri (Tasch.) (Ischnocera: Phthiraptera) z sarny. V Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i Weterynaryjnej, Gdańsk, 19-21 IX 1985. Materiały: 20.
 • Kadulski S. 1989. Pasożyty zewnętrzne bobra Castor fiber z Popielna. VI Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i Weterynaryjnej, Gdańsk, 18-20 IX 1989. Materiały: 20.
 • Kadulski S. 1989. Pasożyty zewnętrzne zająca Lepus europaeus Pall. VI Sympozjum Akaroentomologii Medycznej i Weterynaryjnej, Gdańsk, 18-20 IX 1989. Materiały: 21.
 • Kadulski S. 1991. Pasożyty zewnętrzne łosia (Alces alces) w Polsce. Materiały XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Poznań, 12-13 IX 1991: 12.
 • Kadulski S., Fryderyk S. 1994. Development stages of Haematopinus apri Gour. (Anoplura). Description and redescription. Streszczenia Materiałów Zjazdowych XVII Zjazdu PTP Gdynia 1994, Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 27(1-2): 99-100.
 • Kadulski S., Izdebska J.N., Kończyk M. 1994. Further studies on parasitic arthropods of the Bison bonasus from the Białowieska Primaeval Forest. Streszczenia Materiałów Zjazdowych XVII Zjazdu PTP Gdynia 1994. Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 27(1-2): 93-94.
 • Kadulski S., Sharman G.A. 1994. Observations of ectoparasites of Cervus elaphus and Capreolus capreolus in N. E. Scotland. Streszczenia Materiałów Zjazdowych XVII Zjazdu PTP Gdynia 1994, Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 27(1-2): 95-96.
 • Kadulski S. 1999. Stawonogi pasożytnicze Lepus capensis L. w północno-wschodniej Polsce. (W:) „Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski”. Streszczenia referatów i posterów ogólnopolskiego sympozjum, Słupsk, 20-23 wrzesień 1999, Polskie Towarzystwo Zoologiczne: 134.
 • Kadulski S. 2000. Demodex cuniculi (Pfeif.) in hares from the Mazurian lakeland. The 2th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-10 May 2000: 25.
  Kadulski S. 2000. Ectoparasites of sika deer in Poland. Acta Parasitologica 45(3): 163.
 • Fryderyk S., Kadulski S., Izdebska J.N. 2001. Changes in numbers of parasitic arthropods of dogs and cats from Tri-City region (Gdańsk, Sopot, Gdynia). The 3th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 13-16 May 2001: 40-41.
 • Kadulski S., Rolbiecki L. 2002: Parasites of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) from Great Poland. The 4th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 6-9 May 2002: 34.
 • Kadulski S. 2003. Stawonogi pasożytnicze Cervidae na Pomorzu. (W:) Zoologia na progu XXI wieku. PTZ, UMK, PZIiTSOT, Toruń: 154-155.
 • Kadulski S., Izdebska J.N., Fryderyk S. 2003. Preliminary obseravations of variation of Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) in Poland. The 5th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 May 2003: 58-59.
 • Kadulski S., Fryderyk S. 2004. A survey of research on Wild Boar (Sus scrofa L.) parasites. The 5th International Wild Boar and Suidae Symposium, Kraków, Poland, August 31 - September 5, 2004: 55.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2004. Ectoparasites of squirrel (Sciurus vulgaris L.). The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 56-57.
 • Kadulski S., Kwiatkowska D. 2004. Pasożyty zewnętrzne sarny Capreolus capreolus (L.) z Polski Północno-Zachodniej. Wiadomości Parazytologiczne 50(supl.): 50-51.
 • Fryderyk S., Kadulski S. 2004. Parasitic arthropods of Wild Boar (Sus scrofa L.) from Pomerania Coastal and Lake region (Poland). The 5th International Wild Boar and Suidae Symposium, Kraków, Poland, August 31 - September 5, 2004: 7-8.
 • Fryderyk S., Kadulski S. 2004. Location of Mallophaga in birds from families: Anatidae, Alcidae and Phalacrocoracidae wintering in the Gulf of Gdańsk. The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 32-33.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Pasożyty zewnętrzne zwierząt łownych jako potencjalne zagrożenie dla myśliwych. II Konferencja Medycyna Podróży, Białystok, 12-14 maja 2005. Streszczenia: 62.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Parasitic arthropods of game animals a potential threat to hunters. The 7th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 17-20 May 2005: 38-39.
 • Kadulski S., Kwiatkowska-Jędrysik D. 2005. Lipoptena spp. of roe deer, Capreolus capreolus (L.) from South-Baltic Lakeland. The 7th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 17-20 May 2005 (poster).
 • Kadulski S., Czużdaniuk A., Wajda M. 2006. Występowanie kleszczy Ixodes ricinus (L.) (Acari) w Dolinie Potoku Oliwskiego w Gdańsku-Oliwie. The 8th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 May 2006: 47.
 • Fryderyk S., Kadulski S. 2006. Mallophaga from the family Esthiopteridae, Rallicolidae (Phthiraptera: Ischnocera) and Ancistronidae (Phthiraptera: Amblycera) of birds wintering in the Gulf of Gdansk. The 8th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 May 2006: 28-29.
 • Jędrysik D., Kadulski S. 2006. Damalinia meyeri (Tasch.) (Phthiraptera: Ischnocera) u sarny na Pojezierzu Południowobałtyckim. The 8th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 May 2006: 40.
 • Kadulski S., Bogumił A. 2007. Fleas (Siphonaptera) recorded on Vulpes vulpes L. in the Pomeranian voivodship. The 9th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 15-18 May 2007: 36-37.
 • Kadulski S., Grzonka A. 2007. The common tick Ixodes ricinus L. (Acari) in the Trójmiejski Landscape Park. The 9th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 15-18 May 2007: 38-39.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2009. New data on distribution of Dermacentor reticulatus (Fabr.) (Acari, Ixodidae) in Poland. The 11th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 June 2009: 22-23.
 • Cydzik K., Kadulski S. 2009. Solenopotes burmeisteri (Fahrenholz) (Phthiraptera) a rarely noted parasite of Red deer (Cervus elaphus L.). The 11th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 June 2009: 16-17.
 • Kadulski S., Izdebska J.N. 2011. New data on ticks Ixodes trianguliceps from northern Poland. The 13th International Symposium "Parasitic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 6-8 June 2011: 27-28.
 • Kadulski S., Fryderyk S. 2013. Influence of the host external environment on parasites. The 15th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 3-5 June 2013: 46-47.