dr hab. Joanna N. Izdebska
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry
Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej
e-mail: joanna.izdebska@ug.edu.pl
tel. 58 523 61 89
pokój: C/514

Prodziekan ds. Nauki
Kierownik Studiów Doktoranckich z Biologii,
Ekologii i Mikrobiologii
tel. 58 523 60 08
pokój: C/203
 
 

 
 
 
dr. hab. Joanna N. Izdebska, PhD, DSc
associate professor

Head of Department
Laboratory of Parasitology and General Zoology
e-mail: joanna.izdebska@ug.edu.pl
tel. +48 58 523 61 89
room: C/514

Deputy Dean for Science
Director of PhD Studies at the Faculty of Biology
tel. +48 58 523 60 08
room: C/203

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wypromowane rozprawy doktorskie Supervised doctoral dissertations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG)

 
 

  
Zainteresowania badawcze
 
Biologia, taksonomia i ekologia pasożytów zwierząt, szczególnie roztoczy skórnych i tkankowych ssaków (Prostigmata: Demodecidae, Epimyodecidae, Psorergatidae; Astigmata: Psoroptidae, Sarcoptidae), kleszczowatych (Ixodida: Ixodidae) oraz owadów z rzędu Phthiraptera.
 

Research area

Biology, taxonomy and ecology of animal parasites, especially skin and tissue mites of mammals (Prostigmata: Demodecidae, Epimyodecidae, Psorergatidae; Astigmatid: Psoroptidae, Sarcoptidae), ticks (Ixodida: Ixodidae) and lice (Insecta: Phthiraptera).


 
Publikacje
Publications
 
Publikacje recenzowane
Peer-reviewed publications
 
 1. Kadulski S., Izdebska J.N. 1996. Demodex bisonianus sp. nov. (Acari, Demodicidae) a new parasite of the bison (Bison bonasus L.). Wiadomości Parazytologiczne 42: 103-110.
 2. Kadulski S., Izdebska J.N., Kończyk M. 1996. Stawonogi pasożytnicze żubra Bison bonasus z Puszczy Białowieskiej [Parasitic arthropods of Bison bonasus from Białowieża Primaeval Forest]. Wiadomości Parazytologiczne 42: 255-260.
 3. Izdebska J.N., Janta A., Żmudziński L. 1997. Fauna Bezkręgowców Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. (W:) Nadmorski Park Krajobrazowy. A. Janta (red.). NPK, Władysławowo: 57-75.
 4. Izdebska J.N. 1998. Występowanie Dermacentor reticulatus (Acari, Ixodidae) u żubra (Bison bonasus) z Puszczy Białowieskiej [The occurrence of Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (Acari, Ixodidae) on the bison (Bison bonasus) from the Białowieża Primaeval Forest]. Przegląd Zoologiczny 42: 219-221.
 5. Izdebska J.N. 2000. Nowe gatunki Demodex spp. (Acari, Demodecidae) u Mus musculus w Polsce [Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in Mus musculus from Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 46: 277-280.
 6. Izdebska J.N. 2000. Zmienność adulti i form juwenilnych Demodex bisonianus (Acari, Demodecidae). (W:) Stawonogi pasożytnicze i alergogenne. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). KGM, Lublin: 47-56.
 7. Izdebska J.N. 2000. Stawonogi pasożytnicze żubra jako potencjalny wektor patogenów. (W:) Stawonogi pasożytnicze i alergogenne. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). KGM, Lublin: 57-64.
 8. Izdebska J.N. 2001. European bison arthropod parasites from closed Polish breeding facilities. Acta Parasitologica 46:135-137.
 9. Izdebska J.N. 2001. The occurence of parasitic arthropods in two groups of European bison in the Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 47: 801-804.
 10. Izdebska J.N. 2001. Stawonogi pasożytnicze żubrów z Bieszczad [Parasitic arthropods in bison from Bieszczady Mountains]. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named sfter S.Z. Gzhytskyj 3(2): 208-211.
 11. Izdebska J.N., Kadulski S., Fryderyk S. 2001. Dynamika infestacji pasożytów zewnętrznych Canis familiaris i Felis catus (Carnivora, Mammalia) w rejonie Trójmiasta [The dynamics of infestation of ectoparasites in Canis familiaris and Felis catus (Carnivora, Mammalia) in the Trójmiasto (Gdynia-Gdańsk-Sopot)]. (W:) Stawonogi. Pasożyty i nosiciele. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). KGM, Lublin: 93-98.
 12. Fryderyk S., Izdebska J.N. 2001. Demodex phylloides (Acari, Demodecidae) as a specific parasite of Sus scrofa (Mammalia, Artiodactyla). Wiadomości Parazytologiczne 47: 797-800.
 13. Izdebska J.N. 2002. Demodecidae (Acari, Actinedida): the current status and perspectives of research in Poland. (In:) Progress in Polish Acarology. S. Ignatowicz (ed.). SGGW, Warszawa: 215-223.
 14. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2002. Zmienność morfologiczna Demodex phylloides (Acari, Demodecidae) u dzika (Sus scrofa) [Morphological variability of Demodex phylloides (Acari, Demodecidae) from wild boar (Sus scrofa)]. (W:) Stawonogi w medycynie. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 25-34.
 15. Izdebska J.N. 2003. Bisonicola sedecimdecembrii (Mallophaga, Trichodectidae) - wszoł, który przetrwał? [Bisonicola sedecimdecembrii (Mallophaga, Trichodectidae) biting louse, which survived?] (W:) Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 105-115.
 16. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2003. New data on parasites of mole Talpa europaea (Mammalia, Insectivora) in northern Poland. Wiadomości Parazytologiczne 49: 97-98.
 17. Kadulski S., Izdebska J.N., Fryderyk S. 2003. Wstępne obserwacje nad zróżnicowaniem populacji Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) w Polsce [Preliminary observations of variation of Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) in Poland]. (W:) Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 117-123.
 18. Karbowiak K., Izdebska J.N., Czaplińska U., Wita I. 2003. Przypadki zimowania kleszczy z rodziny Ixodidae na żywicielach w Puszczy Białowieskiej [Cases of survival in winter by Ixodidae ticks on the hosts in the Białowieża Primeval Forest]. (W:) Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 77-82.
 19. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2003. Zmienność morfometryczna splewki Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) z Jeziora Raduńskiego, Pojezierze Kaszubskie [Metric variability of the common fish-louse Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) (Branchiura, Crustacea) from the Raduńskie Lake, The Kaszubskie Lake District]. (W:) Stawonogi i żywiciele. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 83-90.
 20. Izdebska J.N. 2004. Species of Demodecidae (Acari, Actinedida), new for the fauna of Poland, in common shrew (Sorex araneus L.). Zoologica Poloniae 49: 47-51. 
 21. Izdebska J.N. 2004. Demodex spp. (Acari: Demodecidae) in brown rat (Rodentia: Muridae) in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 50: 333-335.
 22. Izdebska J.N. 2004. Chorioptes bovis (Acari, Psoroptidae) in Polish bison: asymptomatic infestation? (In:) Proceedings of the Conference European Bison Conservation. M. Krasińska, K. Daleszczyk (eds.). Mammals Research Institute PAS, Białowieża: 54-57.
 23. Izdebska J.N. 2004. Obserwacje lokalizacji kleszczy (Acari, Ixodidae) u żubrów (Bison bonasus) w Polsce [Observations on the presence of ticks (Acari, Ixodidae) in European bison (Bison bonasus) in Poland]. (W:) Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–host relationships]. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 45-51.
 24. Izdebska J.N. 2004. Nużeńce ludzkie Demodex brevis i D. folliculorum [Hair follicle mites of man, Demodex brevis and D. folliculorum]. (W:) Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–host relationships]. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 173-181.
 25. Izdebska J.N., Kadulski S. 2004. Enderleinellus nitzschi Fahrenholz (Anoplura, Enderleinellidae) z wiewiórki Sciurus vulgaris L. [Enderleinellus nitzschi Fahrenholz (Anoplura, Enderleinellidae) from red squirrel Sciurus vulgaris L.]. (W:) Stawonogi. Interakcje pasożyt-żywiciel [Arthropods. Parasite–host relationships]. A. Buczek, Cz. Błaszak (red.). Liber, Lublin: 71-74.
 26. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. An analysis of symptoms of parasitic arthropod infestation on bison skin. (In:) Proceedings of the Conference European Bison Conservation. M. Krasińska, K. Daleszczyk (eds.). Mammals Research Institute PAS, Centre of Excellence BIOTER, Białowieża: 58-61.
 27. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. Występowanie Demodex spp. w korelacji z poziomem zarażenia helmintami szczura wędrownego Rattus norvegicus (Berk.) z aglomeracji miejskiej Trójmiasta [The presence of Demodex spp. in correlation with helminth infestation level in the brown rat Rattus norvegicus (Berk.) of the Tri-City urban agglomeration]. (W:) Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku [Urban fauna of Central Europe in the 21st century]. P. Indykiewiecz, T. Barczak (red.). LOGO, Bydgoszcz: 581-584.
 28. Kadulski S., Izdebska J.N. 2004. Anoplura u gryzoni (Rodentia) z terenów Polski Północnej [Anoplura of rodents (Rodentia) in Northern Poland]. Wiadomości Parazytologiczne 50: 329-332.
 29. Raszeja-Kotelba B., Jenerowicz D., Izdebska J.N., Bowszyc-Dmochowska M., Tomczak M., Dembińska M. 2004. Niektóre aspekty zakażenia skóry nużeńcem ludzkim [Some aspects of the skin infestation by Demodex folliculorum]. Wiadomości Parazytologiczne 50: 41-54.
 30. Rokicki J., Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2004. Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański. (W:) Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945-2000. E. Lonc, B. Płonka-Syroka (red.). Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa: 377-395.
 31. Izdebska J.N. 2005. Sarcoptes scabiei (Acari, Acaridida): a problem of host specificity. (In:) Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 107-110.
 32. Izdebska J.N. 2005. Demodecid mites (Acari, Actinedida) in carnivorous mammals (Mammalia, Carnivora) in Poland. (In:) Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 121-125.
 33. Izdebska J.N. 2005. Roztocze skórne człowieka i zwierząt domowych. (W:) Alergia na roztocze. B. Majkowska-Wojciechowska (red.). Mediton, Łódź: 95-105.
 34. Izdebska J.N. 2005. Porównanie infestacji stawonogami pasożytniczymi żubrów ze stad wolnych i hodowli w Polsce. (W:) Ochrona żubrów zachodniopomorskich. W. Olech (red.). ZODR Barzkowice, Ińsko: 38-42.
 35. Izdebska J.N., Cydzik K. 2005. Świerzbowiec naskórny – rzadki pasożyt żubra. (W:) Ochrona żubrów zachodniopomorskich. W. Olech (red.). ZODR Barzkowice, Ińsko: 43-45.
 36. Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Game ectoparasites as a potential threat for hunters. (In:) Arthropods. A variety of forms and interactions. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 145-147.
 37. Izdebska J.N. 2006. Skin mites (Acari: Demodecidae, Psoroptidae and Sarcoptidae) of the European bison, Bison bonasus. Biological Letters 43: 169-174. 
 38. Izdebska J.N. 2006. Symptomless skin mite infestation of horses in northern Poland. (In:) Advances in Polish Acarology. G. Gabryś, S. Ignatowicz (eds.). SGGW, Warszawa: 123-127.
 39. Izdebska J.N. 2006. Adaptation to parasitism in skin mites from the Demodecidae family (Acari, Prostigmata). (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 31-36.
 40. Izdebska J.N. 2006. Studies on parasitic arthropods of European bison (Bison bonasus) in Poland. (In:) Health threats for the European bison particularly in free-roaming populations in Poland. J. Kita, K. Anusz (eds.). SGGW, Warszawa: 139-149.
 41. Izdebska J.N. 2006. Porównanie cech metrycznych samic kleszczy Ixodes ricinus (L.) z żubrów i innych żywicieli z różnych rejonów Polski [Comparison of morphometric features of the females of ticks Ixodes ricinus (L.) from Bison bonasus and other hosts from different regions of Poland]. (W:) Perspektywy rozwoju populacji żubrów. W. Olech (red.). Artisco, Goczałkowice-Zdrój: 85-89.
 42. Izdebska J.N., Jankowski Z. 2006. Demodex brevis and D. folliculorum (Actinedida, Demodecidae): specific human parasites. A comparative study of the effectiveness of diagnostic methods involving autopsy. (In:) Advances in Polish Acarology. G. Gabryś, S. Ignatowicz (eds.). SGGW, Warszawa: 128-136.
 43. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Correlation between the occurrence of mites (Demodex spp.) and nematodes in the house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) in the Gdańsk urban agglomeration. Biological Letters 43: 175-178. 
 44. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Przystosowania do pasożytnictwa i lokalizacja roztoczy pasożytniczych w skórze żubra [Adaptation for parasitism and location of mites in the European bison skin]. (W:) Perspektywy rozwoju populacji żubrów. W. Olech (red.). Artisco, Goczałkowice-Zdrój: 109-114.
 45. Kadulski S., Izdebska J.N. 2006. Methods used in studies of parasitic arthropods in mammals. (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 113-118.
 46. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2006. Comparison of rodents’ parasitofauna from analogous agrocenoses from Greater Poland and Pomerania. (In:) Arthropods. Epidemiological importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 107-112.
 47. Izdebska J.N. 2007. Host specificity and epidemiological importance of psoroptic mites (Acari, Psoroptidae). (In:) Arthropods. Environment, pathogens and hosts. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 213-219.
 48. Izdebska J.N. 2007. Stawonogi pasożytnicze żubra w świetle restytucji [Parasitic arthropods of European bison in context restitution]. (W:) Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. W. Olech (red.). O. K. L., Gołuchów: 6-11.
 49. Izdebska J.N. 2007. Roztocze skórne (Acari: Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) żubra na tle akarofauny ssaków kopytnych – problemy specyficzności żywicielskiej i topicznej [Skin mites (Acari: Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) of European bison compared with the acarofauna ungulates – problems of host and topic specificity]. (W:) Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. W. Olech (red.). O. K. L., Gołuchów: 22-27.
 50. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2007. The sucking louse Hoplopleura acanthopus (Phthriraptera, Hoplopleuridae) occurrence in different rodent species (Rodentia) from Pomerania. (In:) Arthropods. Environment, pathogens and hosts. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 205-207.
 51. Izdebska J.N. 2008. Nużeńcowate (Demodecidae). (W:) Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II [Fauna of Poland - characteristics and checklist of species. Volume II]. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 128-130, 200-201.
 52. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2008. Morphological differentiation and interesting adaptations to parasitism in sucking lice and biting lice (Insecta, Phthiraptera). (In:) Arthropods. Influence on host. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 21-28.
 53. Izdebska J.N., Fryderyk S., Kentzer B. 2008. A mass occurrence of the European pigeon tick Argas reflexus (Acari, Argasidae) in Gdańsk. (In:) Arthropods. Influence on host. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 47-50.
 54. Izdebska J.N. 2009. Expansion of the Harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleioptera, Coccinellidae) – reasons and consequences. (In:) Arthropods. Invasions and their control. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 79-86.
 55. Izdebska J.N. 2009. Selected aspects of adaptations to the parasitism of hair follicle mites (Acari, Demodecidae) from hoofed mammals. European Bison Conservation Newsletter 2: 80-88. 
 56. Izdebska J.N., Fryderyk S., Ciechanowski M. 2009. Spinturnix acuminatus (C.L. Koch, 1836), against the parasitofauna of the Noctule bat Nyctalus noctula (Schreber, 1774). (In:) Arthropods. Invasions and their control. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 23-30.
 57. Fryderyk S., Izdebska J.N. 2009. Birds as a living environment for parasitic arthropods. (In:) Birds – Environment – Threats - Conservation. Selected issues in avian ecology. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak (eds.). Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin: 61-69.
 58. Fryderyk S., Izdebska J.N. 2009. Chewing Lice (Insecta, Phthiraptera) of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Poland. Annales UMCS, sectio C, 64: 83-88. 
 59. Kadulski S., Izdebska J.N. 2009. New data on distribution of Dermacentor reticulatus (Fabr.) (Acari, Ixodidae) in Poland. (In:) Arthropods. Invasions and their control. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 53-58.
 60. Izdebska J.N. 2010. Demodex spp. (Acari, Demodecidae) and demodecosis in dogs: characteristics, symptoms, occurrence. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 54: 335-338. 
 61. Izdebska J.N. 2010. New data of demodecosis hominis – ethiology, pathogenesis and diagnosis. (In:) Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 137-145.
 62. Izdebska J.N., Cydzik K. 2010. Occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae) in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 56: 59-61. 
 63. Izdebska J.N., Cydzik K. 2010. Analysis of the reasons for differences in topical specificity among various species of tick (Acari, Ixodidae) infesting European bison. European Bison Conservation Newsletter 3: 75-84. 
 64. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2010. New data on sucking lice (Phthiraptera, Anoplura) of rodents (Rodentia: Muridae, Cricetidae) in the northern Poland. (In:) Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 19-24.
 65. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2010. Parasitic arthropods as the cause of parasitoses in aquatic animals. (In:) Arthropods. Ecological and pathological aspects of parasite – host relationships. Buczek A., Błaszak C. (eds.). Akapit, Lublin: 125-135. 
 66. Izdebska J.N. 2011. Bisonicola sedecimdecembrii (Phthiraptera: Trichodectidae) from European bison - redescription of adults and description of juvenile stages. Entomologica Fennica 22: 69-77. 
 67. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2011. Diversity of three species of the genus Demodex (Acari, Demodecidae) parasitizing dogs in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 20: 565-569.
 68. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2011. Recent data on Demodex rosus Bukva, Vitovec et Vlcek, 1985 (Acari, Demodecidae) from oral cavity of yellow-necked field mouse, Apodemus flavicollis (Rodentia, Muridae). Wiadomości Parazytologiczne 57: 257-260. 
 69. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2011. Taxonomic and faunistic study of chewing lice from European bison and other ungulate mammals in Poland. European Bison Conservation Newsletter 4: 81-88. 
 70. Izdebska J.N., Kadulski S. 2011. New records of the tick Ixodes trianguliceps Birula, 1895 in the Kashubian Coastland, Żuławy Wiślane and Tuchola Forest. (In:) Arthropods. Human and animal parasites. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 25-31.
 71. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2011. New data on distribution of Demodex huttereri Mertens, Lukoschus et Nutting, 1983 and topical specificity and topography of demodectic mites in striped field mouse Apodemus agrarius. Wiadomości Parazytologiczne 57: 261-264. 
 72. Izdebska J.N. 2012. A new Demodecidae species (Acari) from the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia, Muridae) - description with data on parasitism. Journal of Parasitology 98: 1101-1104.
 73. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2012. Demodex acutipes Bukva & Preisler, 1988 (Acari, Demodecidae) - a rare parasite of red deer (Cervus elaphus L.). Annals of Parasitology 58: 161-166. 
 74. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2012. New for the fauna of Poland species of Psorergates spp. with the data of occurrence of mites from Psorergatidae family (Acari, Prostigmata) in native mammals. Annals of Parasitology 58: 19–22. 
 75. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2012. New data on the occurrence of Demodex lacrimalis (Acari, Demodecidae) of the wood mouse Apodemus sylvaticus (Rodentia, Muridae). Annales UMCS, sectio C, Biologia 67: 7-11. 
 76. Izdebska J.N., Krawczyk M. 2012. Skin mites of mammals - the occurrence, significance and research prospects in Poland. (In:) Arthropods. The medical and economic importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 123-131.
 77. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Demodectic mites of the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae) with a new finding of Demodex ratticola Bukva, 1995 (Acari, Demodecidae). Annals of Parasitology 58: 71-74. 
 78. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. Topical structure and topography of Demodex spp. (Acari Demodecidae), in brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae). (In:) Arthropods. The medical and economic importance. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Akapit, Lublin: 133-141.
 79. Kadulski S., Izdebska J.N. 2012. Rząd: wszy i wszoły - Phthiraptera. (W:) Zoologia. Tom II, część 2. Stawonogi. Tchawkodyszne. Cz. Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 200-208.
 80. Izdebska J.N., Kozina P., Fryderyk S. 2013. The occurrence of Demodex kutzeri Bukva, 1987 (Acari, Demodecidae) in red deer (Cervus elaphus L.) in Poland. Annals of Parasitology 59: 85-88. 
 81. Izdebska J.N., Kozina P., Gólcz A. 2013. The occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in bank vole Myodes glareolus (Rodentia, Cricetidae) with data on its topographical preferences. Annals of Parasitology 59: 129-133. 
 82. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Sarcoptic mites (Acari, Sarcoptidae) parasitizing the brown rat Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Rodentia, Muridae), with a new data for the fauna of Poland. Annals of Parasitology 59: 125-128. 
 83. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Diversity of the parasite fauna of Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) from different habitats. Russian Journal of Ecology 44: 428-432.
 84. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Demodex microti n. sp. (Acari: Demodecidae) in Microtus arvalis (Pallas) (Rodentia, Cricetidae) with a checklist of the demodecid mites of cricetids. Systematic Parasitology 86: 187-196.
 85. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. Epimyodex microti Fain et al., 1982 (Prostigmata: Epimyodecidae) - rarely recorded mites from the common vole Microtus arvalis (Rodentia: Cricetidae). International Journal of Acarology 39: 435-436. 
 86. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2013. A new species of Demodex (Acari, Demodecidae) with data on topical specificity and topography of demodectic mites in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae). Journal of Medical Entomology 50: 1202-1207.
 87. Izdebska J.N. 2014. Wszy. Poznaj i pokonaj problem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 71 str.
 88. Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Forensic acarology – range and development prospects. (In:) Arthropods. Threat to human and animal health. A. Buczek, Cz. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 399-405.
 89. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. New species of Demodex (Acari: Demodecidae) with data on parasitism and occurrence of other demodecids of Rattus norvegicus (Rodentia: Muridae). Annals of the Entomological Society of America 107: 740-747. 
 90. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. Demodex lutrae n. sp. (Acari) in European otter Lutra lutra (Carnivora: Mustelidae) with data from other demodecid mites in carnivores. Journal of Parasitology 100: 784-789.
 91. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2014. Demodex auricularis sp. nov. (Acari: Demodecidae) from the ear canal of the European wood mouse Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae). International Journal of Acarology 40: 214-219.
 92. Kozina P., Gólcz A., Izdebska J.N. 2014. New data on the prevalence of Trichodectes melis (Phthiraptera, Trichodectidae) on the European badger Meles meles (Carnivora, Mustelidae). Annals of Parasitology 60: 263-266.
 93. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Stawonogi pasożytnicze myszy domowej Mus musculus (Rodentia, Muridae) z aglomeracji trójmiejskiej [Parasitic arthropods of the House Mouse Mus musculus (Rodentia, Muridae) from the Tri-city]. (W:) Urban fauna. Animal, man, and the city – interactions and relationships. P. Indykiewicz, J. Böhner (red.). ArtStudio, Bydgoszcz: 145-152.
 94. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2014. New data on the parasites of the Eurasian otter (Lutra lutra). Oceanological and Hydrobiological Studies 43: 1-6.
 95. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. New data on occurrence of Demodex flagellurus (Acari, Demodecidae) - rarely recorded parasite from the house mouse Mus musculus (Rodentia, Muridae). Annals of Parasitology 67: 37-41.
 96. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. A new species of the genus Demodex Owen, 1843 (Acari: Demodecidae) from the ear canals of the house mouse Mus musculus L. (Rodentia: Muridae). Systematic Parasitology 91: 167-173.
 97. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. Two new species of Demodex (Acari: Demodecidae) with a redescription of Demodex musculi and data on parasitism in Mus musculus (Rodentia: Muridae). Journal of Medical Entomology 52: 604–613.
 98. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. Parasitic arthropods of mammals and their adaptations for living in the hosts in aquatic environment. (In:) Arthropods. In the contemporary world. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 13-25.
 99. Izdebska J.N., Fryderyk S., Rolbiecki L. 2016. Demodex castoris sp. nov. (Acari: Demodecidae) parasitizing Castor fiber (Rodentia), and other parasitic arthropods associated with Castor spp. Diseases of Aquatic Organisms 118: 1-10.
 100. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2016. A new genus and species of demodecid mites from the tongue of a house mouse Mus musculus: description of adult and immature stages with data on parasitism. Medical and Veterinary Entomology 30: 135-143.
 101. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S. 2016. A new species of Demodex (Acari: Demodecidae) from the skin of the vibrissal area of the house mouse Mus musculus (Rodentia: Muridae), with data on parasitism. Systematic and Applied Acarology 21: 1031–1039.  
 102. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Mierzyński Ł. 2017. The adult and immature stages of the new species of the genus Demodex (Acariformes: Demodecidae) with data on parasitism, topography, and topical specificity of demodecid mites in the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis (Rodentia: Muridae). Journal of Parasitology 103: 320-329.  
 103. Nashat M.A., Luchins K.R., Lepherd M.L., Riedel E.R., Izdebska J.N., Lipman N.S. 2017. Characterization of Demodex musculi Infestation, Associated Comorbidities, and Topographic Distribution in a Mouse Strain with Defective Adaptive Immunity. Comparative Medicine 67(4): 315 - 329.
 104. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Morand S., Ribas A. 2017. A new species and new host record of Demodecidae (Acariformes: Prostigmata) associated with the bandicoot rat (Rodentia: Muridae) from Lao PDR with data on parasitism and a checklist of the demodecid mites of rodents. Systematic and Applied Acarology 22(11): 1910–1923.
 105. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Occurrence of ticks (Parasitiformes, Ixodida, Amblyommidae) on the skin of African buffalo Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Mammalia, Artiodactyla) originating from an area of the Republic of South Africa. Annals of Parasitology 63: 353–355. 
 106. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2018. The status of Demodex cornei: description of the species and developmental stages, and data on demodecid mites in the domestic dog Canis lupus familiaris. Medical and Veterinary Entomology 32: 346-357. https://doi.org/10.1111/mve.12304.
 107. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2018. Demodecid mites (Acariformes, Demodecidae) in brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera, Vespertilionidae) – second record in the world and systematic status of Demodex chiropteralis Hirst, 1921. Annals of Parasitology 64: 109-113.
 108. Izdebska J.N., Kozina P., Cierocka K., Mierzyński Ł. 2018. Human lice Pediculus humanus and pediculosis in the past and present - occurrence, diagnostics and controlling. (In:) Arthropods. At the beginning of the new Century. A. Buczek, C. Błaszak (eds.). Koliber, Lublin: 151-159.
 109. Izdebska J.N., Cierocka K., Rolbiecki L., Kozina P., Kołodziej-Sobocińska M. 2018. Demodex melesinus (Acariformes: Demodecidae) – the forgotten European badger parasite, rediscovered after 100 years. Acta Parasitologica 63: 665–668.
 110. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Ciechanowski M. 2018. New data on the distribution of Carios vespertilionis Latreille,1802 (Ixodida, Argasidae) in bats (Chiroptera) from northern Poland. Annals of Parasitology 64: 361–366.
 111. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2018. Nasopharyngeal mites Halarachne halichoeri (Allman, 1847) parasitizing the gray seal Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) in the Baltic Sea with notes on other parasitic Halarachnidae associated with marine mammals. Oceanological and Hydrobiological Studies 47: 398-404. https://doi.org/10.1515/ohs-2018-0037.
 112. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Pawliczka I. 2019. Digenetic trematode Ogmogaster antarcticus (Notocotylidae) in a fin whale Balaenoptera physalus (Balaenopteridae) stranded in the Baltic Sea. Diseases of Aquatic Organisms 132: 143-149. https://doi.org/10.3354/dao03315.
 113. Cierocka K., Izdebska J.N. 2019. Psorergatidae mites infestation in the brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae): The first record of Psorergates rattus (Acariformes, Prostigmata) in Europe. Turkish Journal of Zoology 43: 314-317.
 114. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Mierzyński Ł., Bidziński K. 2019. Morphological and ontogenetic characteristics of Demodex plecoti sp. nov. (Acariformes: Demodecidae) from the brown long-eared bat Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae), with comments on parasitism. Systematic and Applied Acarology 24: 377–388.
 115. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Demodex foveolator (Acariformes: Demodecidae) from Crocidura suaveolens (Soricomorpha: Soricidae) – the second observation worldwide, and a checklist of the demodecid mites of soricomorphs. Annals of Parasitology 65(4), 329–332.
 116. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Cierocka K., Pawliczka I. 2020. Demodex phocidi (Acariformes: Demodecidae) from Phoca vitulina (Carnivora: Phocidae) – the second observation in the world and a supplement to the species description. Oceanological and Hydrobiological Studies 49(1): 49-55. 
 117. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Dzido J. 2020. The helminthofauna of the garfish Belone belone (Linnaeus, 1760) from the southern Baltic Sea, including new data. Annals of Parasitology 66: 237-241. 
 118. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bednarek R. 2020. Checklist of the parasites of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Anguillidae) in Poland. Biodiversity Data Journal 8: e52346. 
 119. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2020. The Biodiversity of Demodecid Mites (Acariformes: Prostigmata), Specific Parasites of Mammals with a Global Checklist and a New Finding for Demodex sciurinus. Diversity, 12(7), 261: 1-38. https://www.mdpi.com/1424-2818/12/7/261 
 120. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Franke M., Iliszko L., Fryderyk S. 2021. The Vector-Borne Zoonotic Nematode Thelazia callipaeda in the Eastern Part of Europe, with a Clinical Case Report in a Dog in Poland. Pathogens, 10(1), 55: 1-8. https://www.mdpi.com/2076-0817/10/1/55
 121. Kozina P., Izdebska J.N. 2021. Morphological anomalies in the body structure of Hoplopleura spp. (Anoplura: Hoplopleuridae). Annals of Parasitology, 67: 107–109.  
 122. Kozina P., Izdebska J.N., Kowalczyk R. 2021. The first description of the nymphal stages of Hoplopleura longula (Psocodea: Anoplura: Hoplopleuridae) from the harvest mouse Micromys minutus (Rodentia: Muridae). Biodiversity Data Journal 9: e63747. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e63747
 123. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Rokicki J., Dzido J., Pawliczka I., 2021. Anisakid nematodes in dolphins (Cetacea: Delphinidae) from the Baltic Sea area. Annals of Parasitology 67: 341-345. 
 124. Dzido J., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Rokicki J., Kuczkowski T., Pawliczka I. 2021. A global checklist of the parasites of the harbor porpoise Phocoena phocoena, a critically-endangered species, including new findings from the Baltic Sea. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 15: 290-302.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224421000754 
 125. Rolbiecki L., Arciszewski B., Izdebska J.N. 2021. Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) – an interesting cranium parasite of the swordfish Xiphias gladius collected from the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 50(3): 333-337.  https://www.sciendo.com/article/10.2478/oandhs-2021-0028 
 126. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. The Biodiversity of Demodecid Mites (Acariformes: Prostigmata), Specific Parasites of Mammals with a Global Checklist and a New Finding for Demodex sciurinus. (In:) Biodiversity of Mites. Dariusz J. Gwiazdowicz (Ed.). Printed Edition of the Special Issue Published in Diversity. MDPI, Basel, Beijing, Wuhan, Barcelona, Belgrade, Manchester, Tokyo, Cluj, Tianjin: 211-239.
 127. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2021. Demodex crocidurae, a New Demodecid Mite (Acariformes: Prostigmata) Parasitizing the Lesser White-Toothed Shrew and a Redescription of Demodex talpae from European Mole with Data on Parasitism in Soricomorpha. Animals 11(9), 2712. https://doi.org/10.3390/ani11092712 
 128. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. Demodex bialoviensis sp. nov. (Acariformes, Demodecidae) a new, specific parasite of the European bison Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 17: 138-143. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224422000037?via%3Dihub#
 129. Kozina P., Izdebska J.N., Łopucki R. 2022. Description of the Nymphal Stages of Hoplopleura affinis (Anoplura: Hoplopleuridae) from the Striped Field Mouse Apodemus agrarius with a Global Checklist of Hoplopleura Species from the Genus Apodemus. Insects 2022, 13, 107. https://www.mdpi.com/2075-4450/13/2/107/htm
 130. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W. 2022. The First Data on Parasitic Arthropods of the European Bison in the Summer Season with a World Checklist.  Diversity 14(2), 75. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/2/75/htm
 131. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Ciechanowski M. 2022. The Occurrence of Skin Mites from the Demodecidae and Psorergatidae (Acariformes: Prostigmata) Families in Bats, with a Description of a New Species and New Records. Animals 12(7), 875. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/875
 132. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Rehbein S. 2022. Morphological and ontogenetic characteristics of Miridex putorii (Acariformes: Demodecidae), a new genus and species of skin mite specific to the European polecat Mustela putorius. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 18: 225-231.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224422000566?via%3Dihub#!
 
Inne publikacje
Other publications
 
 1. Kadulski S., Izdebska J.N., Kończyk M. 1994. Further studies on parasitic arthropods of the Bison bonasus from the Białowieska Primaeval Forest. Streszczenia Materiałów Zjazdowych XVII Zjazdu PTP Gdynia 1994. Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 27(1-2): 93-94.
 2. Izdebska J.N. 1998. Acariformes (Acari) from European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest. Wiadomości Parazytologiczne 44: 459.
 3. Izdebska J.N. 1998. Ectoparasites of European bison at different breeding centres in Poland. Wiadomości Parazytologiczne 44: 460.
 4. Izdebska J.N. 1999. Kleszcze Ixodidae u żubrów w Puszczy Białowieskiej. (W:) „Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski”. Streszczenia referatów i posterów ogólnopolskiego sympozjum, Słupsk, 20-23 wrzesień 1999, Polskie Towarzystwo Zoologiczne: 122-123.
 5. Izdebska J.N. 1999. Ectoparasites of the European bison in the free-living herd from the Białowieża Primaeval Forest. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia żubra w stadzie wolnym w Puszczy Białowieskiej”, Warszawa, 26-27 listopad 1999. Materiały Konferencyjne: 18-20.
 6. Izdebska J.N. 2000. Parasitic Acari in bison from Bieszczady. Acta Parasitologica 45: 162.
 7. Izdebska J.N. 2000. Parasitic arthropods of the European bison and their significance as potential pathogenic vectors. The 2th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-10 May 2000: 20-21.
 8. Izdebska J.N. 2000. Variability in the adults and immature stages Demodex bisonianus (Acari, Demodecidae). The 2th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-10 May 2000: 22-23.
 9. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2000. Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in wild Artiodactyla in Poland. Acta Parasitologica 45: 163-164.
 10. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2000. The host and topographic specificity of parasitic copepods from the Vistula Lagoon. The 2th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-10 May 2000: 28-29.
 11. Izdebska J.N. 2001. Porównanie infestacji w dwóch stadach żubrów w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Parazytologiczne 47(supl.): 18.
 12. Fryderyk S., Kadulski S., Izdebska J.N. 2001. Changes in numbers of parasitic arthropods of dogs and cats from Tri-City region (Gdańsk, Sopot, Gdynia). The 3th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 13-16 May 2001: 40-41.
 13. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2002. Morphological variability of Demodecidae (Acari, Actinedida), as exemplified by selected species evaluation of taxonomical utility of hitherto used characters. The 4th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 6-9 May 2002: 32-33.
 14. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2002. Parasites on the squirrel (Sciurus vulgaris L.) from the region of Gdańsk, northern Poland. 5. slovenské a české parasitologické dni, 28-31 maja 2002. Program a zbornk abstraktov: 59.
 15. Bohdanowicz D., Raszeja-Kotelba B., Izdebska J.N., Bowszyc-Dmochowska M. 2002. Demodicosis of rosacea-like appearance. Journal of the European Academy Dermatology and Venerology JEADV 16 (Suppl. 1): 119.
 16. Izdebska J.N. 2003. Nowe gatunki z rodziny Demodecidae (Acari, Actinedida) u ryjówki aksamitnej Sorex araeus L. W Polsce. (W:) Zoologia na progu XXI wieku. PTZ, UMK, PZIiTSOT, Toruń: 142-143.
 17. Izdebska J.N. 2003. Bisonicola sedecimdecembrii (Mallophaga, Trichodectidae) from the European bison. The 5th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 May 2003: 50-51.
 18. Izdebska J.N. 2003. Stawonogi pasożytnicze człowieka i zwierząt domowych. Materiały Szkoleniowe. „Dezynsekcja”, Skierniewice 8-10.12.2003. S. Ignatowicz (red.). Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw DDD: 30.
 19. Izdebska J.N. 2003. Biologia, szkodliwość i integrowane metody zwalczania pluskwy. Materiały Szkoleniowe. „Dezynsekcja”, Skierniewice 8-10.12.2003. S. Ignatowicz (red.). Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw DDD: 31-35.
 20. Izdebska J.N. 2003. Biologia, szkodliwość i integrowane metody zwalczania pcheł. Materiały Szkoleniowe. „Dezynsekcja”, Skierniewice 8-10.12.2003. S. Ignatowicz (red.). Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw DDD: 36-40.
 21. Kadulski S., Izdebska J.N., Fryderyk S. 2003. Preliminary obseravations of variation of Pediculus humanus L. (Pediculidae, Anoplura) in Poland. The 5th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 May 2003: 58-59.
 22. Karbowiak K., Izdebska J.N., Czaplińska U., Wita I. 2003. Cases of survival of the winter by Ixodes ticks on the hosts in the Białowieża Primeval Forest. The 5th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 12-15 May 2003: 60-61.
 23. Izdebska J.N. 2004. Long-term observations on the European bison tick infestation in the Białowieża Primeval Forest. The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 40-41.
 24. Izdebska J.N. 2004. Discussion around research on human hair follicle mites Demodex brevis and D. folliculorum (Acari, Demodecidae). The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 42-43.
 25. Izdebska J.N. 2004. Przypadek utajonego świerzbu pęcinowego chorioptosis u żubra w Puszczy Białowieskiej. Konferencja Naukowa Hodowla i Ochrona Żubrów w Polsce, Białowieża, 3-4 czerwca 2004: 8.
 26. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2004. Initial data on parasites of wild populations of the american mink Mustela vison Schreber, 1777 in Poland. The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 44-45.
 27. Kadulski S., Izdebska J.N. 2004. Ectoparasites of squirrel (Sciurus vulgaris L.). The 6th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004: 56-57.
 28. Izdebska J.N. 2005. Host specificity of the itch mite Sarcoptes scabiei (Acari, Acaridida). The 7th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 17-20 May 2005: 26-27.
 29. Izdebska J.N. 2005. Occurrence of demodecid mites (Acari, Actinedida) in Carnivorous Mammals (Mammalia, Carnivora). The 7th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 17-20 May 2005: 28-29.
 30. Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Pasożyty zewnętrzne zwierząt łownych jako potencjalne zagrożenie dla myśliwych. II Konferencja Medycyna Podróży, Białystok, 12-14 maja 2005. Streszczenia: 62.
 31. Kadulski S., Izdebska J.N. 2005. Parasitic arthropods of game animals a potential threat to hunters. The 7th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 17-20 May 2005: 38-39.
 32. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2005. Larwy III st. Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) u storni Platychthys flesus (L.) z polskiej strefy Zalewu Wiślanego jako ważny problem weterynaryjno-medyczny. II Konferencja Medycyna Podróży, Białystok, 12-14 maja 2005. Streszczenia: 139.
 33. Izdebska J.N. 2006. Demodecidae (Acari, Prostigmata): one of the most specialised groups of parasitic arthropods. The 8th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 May 2006: 36-37.
 34. Izdebska J.N. 2006. Roztocze skórne z rodziny Demodecidae (Acari, Prostigmata) u ssaków wodnych. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Toruń, 5-8 września 2006. Streszczenia i wystąpienia: 107.
 35. Izdebska J.N. 2006. Porównanie cech metrycznych samic kleszczy Ixodes ricinus z żubrów z Puszczy Białowieskiej i innych żywicieli z różnych rejonów Polski. Streszczenia referatów i posterów Konferencji Naukowej „Perspektywy Rozwoju Populacji Żubrów”, Pszczyna, 13-14.10.2006: 21-22.
 36. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2006. Lokalizacja roztoczy pasożytniczych w skórze żubra. Streszczenia referatów i posterów Konferencji Naukowej „Perspektywy Rozwoju Populacji Żubrów”, Pszczyna, 13-14.10.2006: 23-24.
 37. Rolbiecki L., Izdebska J.N. 2006. Comparison of rodents’ parasitofauna from analogous agrocenoses from Greater Poland and Pomerania. The 8th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 May 2006: 82.
 38. Izdebska J.N. 2007. Demodecidae (Acari, Prostigmata) gryzoni w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 53(supl.): 143.
 39. Izdebska J.N. 2007. Host specifity and epidemiological role of mites from family Psoroptidae (Acari, Astigmata). The 9th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 15-18 May 2007: 28-29.
 40. Izdebska J.N. 2007. Stawonogi pasożytnicze żubra w świetle restytucji. Konferencja Naukowa „Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra”, Gołuchów, 2-3 października 2007: 73-74.
 41. Izdebska J.N. 2007. Roztocze skórne (Acari, Demodecidae, Psoroptidae, Sarcoptidae) żubra na tle akarofauny ssaków kopytnych. Konferencja Naukowa „Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra”, Gołuchów, 2-3 października 2007: 74.
 42. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2007. Host specificity in the sucking louse Hoplopleura acanthopus (Phthriraptera, Hoplopleuridae). The 9th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 15-18 May 2007: 30-31.
 43. Izdebska J.N., Karbowiak G. 2007. Case of sarcoptosis in the red fox Vulpes vulpes. The 9th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, 15-18 May 2007: 32-33.
 44. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2007. Porównanie parazytofauny myszy domowej Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) z Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski. X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, 13-14.02.2007, SGGW Warszawa: 30-31.
 45. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2007. Zróżnicowanie parazytofauny Mus musculus L. (Rodentia, Muridae) z różnych siedlisk – urbicenoz i agrocenoz. X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna, 13-14.02.2007, SGGW Warszawa: 30-31.
 46. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2008. Morphological differentiation in sucking lice and biting lice (Insecta, Phthiraptera). The 10th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2008: 28-29.
 47. Izdebska J.N., Fryderyk S., Kentzer B. 2008. The occurrence of the European pigeon tick Argas reflexus (Acari, Argasidae) in Gdańsk. The 10th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2008: 30-31.
 48. Izdebska J.N. 2009. Invasive Harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas) - a new cause of allergy in Poland? The 11th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 June 2009: 18-19.
 49. Izdebska J.N. 2009. Host and topical specificity of hair follicle mites (Acari, Demodecidae) from hoofed mammals. VII Międzynarodowa Konferencja „80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, Białowieża, 28-29 września 2009, SMŻ: 23.
 50. Izdebska J.N., Fryderyk S., Ciechanowski M. 2009. Parasitic arthropods of the Noctule bat Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae). The 11th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 June 2009: 20-21.
 51. Fryderyk S., Izdebska J.N. 2009. Interesujące stwierdzenie wszołów (Insecta, Phthiraptera) na bocianie białym (Ciconia ciconia L.). „Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia”, Lublin, 17-20 września 2009. Streszczenia: 39-40.
 52. Kadulski S., Izdebska J.N. 2009. New data on distribution of Dermacentor reticulatus (Fabr.) (Acari, Ixodidae) in Poland. The 11th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 1-3 June 2009: 22-23.
 53. Izdebska J.N. 2010. Demodecosis hominis - diagnostic problems. The 12th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-9 June 2010: 28-29.
 54. Izdebska J.N. 2010. Demodex bisonianus (Acari, Demodecidae) – specific parasite of European bison [Demodex bisonianus (Acari, Demodecidae) – specyficzny pasożyt żubra]. Materiały konferencyjne “Żubr W Puszczy Królewskiej”, Niepołomice, 9-10 września 2010: 21-22.
 55. Izdebska J.N., Cydzik K., Krawczyk M. 2010. Analiza przyczyn zróżnicowanych preferencji topicznych poszczególnych gatunków kleszczy (Acari, Ixodidae) pasożytujących u żubrów. Materiały konferencyjne “Żubr W Puszczy Królewskiej”, Niepołomice, 9-10 września 2010: 23-24.
 56. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2010. Anopluran lice of murids and arvicolines in the Northern Poland. The 12th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-9 June 2010: 30-31.
 57. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2010. Trzy gatunki z rodzaju Demodex (Acari, Demodecidae) pasożytujące u psów. Materiały Sympozjum Naukowego “Wyzwania Współczesnej Biologii”, Szczecin, 23-24.09.2010: 46.
 58. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2010. Parasitic arthropods of aquatic vertebrates. The 12th International Symposium “Parasitic and allergic arthropods – medical and sanitary significance”, Kazimierz Dolny, Poland, 7-9 June 2010: 32-33.
 59. Izdebska J.N., Fryderyk S. 2011. Badania taksonomiczne i faunistyczne wszołów z żubra i innych ssaków kopytnych w Polsce. Konferencja naukowa "Żubry, Lasy, Jeziora", Malinówka, 22-23 września 2011. Streszczenia referatów: 19-20.
 60. Kadulski S., Izdebska J.N. 2011. New data on ticks Ixodes trianguliceps from northern Poland. The 13th International Symposium "Parasitic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 6-8 June 2011: 27-28.
 61. Izdebska J.N., Krawczyk M. 2012. Current status of research on skin mites in Poland. The 14th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 28-30 May 2012: 34-35.
 62. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2012. The occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in the brown rat Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae). The 14th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 28-30 May 2012: 32-33.
 63. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Bielecki W., Krawczyk M., Kozina P. 2012. New data on parasitic arthropods in European bison from Białowieża Forest. Międzynarodowa Konferencja "Żubr w tradycji Rzeczypospolitej". Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa: 40-42.
 64. Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Forensic acarology – range and development prospects in Poland. The 16th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2014: 46-47.
 65. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Stawonogi pasożytnicze myszy domowej Musmusculus (Rodentia, Muridae) z aglomeracji trójmiejskiej. VI ogólnopolskakonferencja „Fauna Miast”, Bydgoszcz, Poland, 18-19 września 2014: 41.
 66. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2014. Skin mites of mammals – the current status of research in Poland. The 16th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2014: 44-45.
 67. Kozina P., Izdebska J.N. 2014. Parasitic arthropods of mouflon (Ovis ammon musimon) from Lower Silesia population. The 16th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Kazimierz Dolny, Poland, 2-4 June 2014: 70-71.
 68. Rolbiecki L., Skrzypczak M., Izdebska J.N., Kozina P. 2014. Third-stage Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) larvae in herrings caught in autumn in Gulf of Gdańsk as potential source of anisakiasis in human. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z żywnością pochodzenia zwierzęcego”, Puławy, 9-10 października 2014. Materiały konferencyjne: 45.
 69. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Kozina P., Skrzypczak M. 2015. New data on occurrence of parasitic arthropods on water-dwelling mammals in Poland. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 34-35.
 70. Kozina P., Izdebska J.N., Kowalczyk R. 2015. Sucking lice of Hoplopleura genus (Phthiraptera, Hoplopleuridae) in small mammals from the collection of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences in Białowieża. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 50-51.
 71. Izdebska J.N., Mierzyński Ł. 2015. Morphological anomalies in Argas reflexus (Acari: Argasidae) from region of Gdańsk. The 17th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 9-11 June 2015: 36-37.
 72. Kozina P., Izdebska J. N., Łopucki R. 2015. Hoplopleura affinis (Phthiraptera, Hoplopleuridae) z myszy polnych Apodemus agrarius pochodzących z różnych środowisk województw lubelskiego i podkarpackiego. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym się świecie”, Zielona Góra, 11-13 września 2015: 45.
 73. Mierzyński Ł., Izdebska J.N. 2015. Anomalie morfologiczne u *Ixodes ricinus* (Acari: Ixodidae) z terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne, XXXIV Sympozjum Akarologiczne, Zielonka, 6-11 października 2015, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 87.
 74. Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2015. Demodecidae – mistrzowie minimalizmu. Materiały konferencyjne, XXXIV Sympozjum Akarologiczne, Zielonka, 6-11 października 2015, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 12.
 75. Fryderyk S., Izdebska J.N., Kozina P. 2016. Werneckiella equi (Insecta: Phthiraptera, Ischnocera) - a rarely recorded parasite of horses. Annals of Parasitology 62(supl.): 49
 76. Kozina P., Izdebska J.N., Mierzyński Ł. 2016. Use of scanning electron microscopy for the study of Hoplopleura (Phthiraptera, Anoplura) lice taxonomy. Annals of Parasitology 62(supl.): 54.
 77. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2016. Amblyomma hebraeum from the skin, African buffalo, Syncerus caffer, from South Africa. Annals of Parasitology 62 (supl): 60.
 78. Izdebska J.N., Fryderyk S., Rolbiecki L. 2017. Bezobjawowa infestacja Demodex spp. (Prostigmata, Demodecidae) u kotów Felis catus. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 46.
 79. Izdebska J.N., Cierocka K., Kozina P., Rolbiecki L., Kołodziej-Sobocińska M. 2017. Problemy badań Demodecidae u ssaków drapieżnych - kazus borsuka Meles meles. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 52.
 80. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Ciechanowski M. 2017. Nowe dane o występowaniu Argas (Carios) vespertilionis (Ixodida, Argasidae) na nietoperzach (Chiroptera) z rejonu Polski. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 51.
 81. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Rolbiecki L., Zawada Z. 2017. Kleszcze (Ixodida, Amblyommidae) z bawoła afrykańskiego Syncerus caffer z Republiki Południowej Afryki. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 53.
 82. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2017. Halarachne halichoeri (Mesostigmata, Halarachnidae) jako element ksenozgrupowania parazytofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego. Materiały konferencyjne, XXXV Sympozjum Akarologiczne, Osieck, 24-27.05.2017: 55.
 83. Kozina P., Izdebska J. N. 2017. Wszy (Phthiraptera, Anoplura) jako pasożyty zwierząt domowych, laboratoryjnych i synantropijnych. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, Ciechanowiec, 26-29 września 2017: 56.
 84. Mierzyński Ł., Izdebska J.N. 2017. Anomalie morfologiczne u Ixodes ricinus (Parasitiformes: Ixodidae) oraz Argas reflexus (Parasitiformes: Argasidae) z terenu Pomorza Gdańskiego. II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 21-23 Czerwiec 2017: 11-12.
 85. Rolbiecki L., Rokicki J., Izdebska J. N. 2017. Anisakidoza – rozpoznawanie i zapobieganie. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, Ciechanowiec, 26-29 września 2017: 27.
 86. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kozina P., Bidziński K., Jankowska-Jarek M. 2017. Nowe dane o parazytofaunie fok z Morza Bałtyckiego. Książka abstraktów, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017 „Stan i Trendy Zmian w Morzach i Oceanach”, Sopot, 19-20.10.2017: 51.
 87. Cierocka K., Izdebska J.N. 2018. Psorergates rattus (Acari, Prostigmata, Psorergatidae) na tle innych roztoczy skórnych u szczura wędrownego Rattus norvegicus. II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 19-22 Czerwiec 2018: 64.
 88. Kozina P., Cierocka K., Izdebska J. N., Mierzyński Ł. 2018. The body louse biography (Pediculus humanus) (Phthiraptera, Anoplura). The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 44-45.
 89. Mierzyński Ł., Izdebska J.N., Opalińska P. 2018. Infestacja lisa rudego Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) przez kleszcze (Parasitiformes: Ixodidae) z terenu Borów Dolnośląskich. II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 19-22 Czerwiec 2018: 54.
 90. Opalińska P., Mierzyński Ł., Wierzbicka A., Izdebska J.N. 2018. Occurence Ixodes ricinus (Parasitiformes: Ixodidae) in the subcutaneous tissue of the red fox Vulpes vulpes (Carnivora, Canidae) from Bory Dolnośląskie. The 20th International Symposium "Parasitic and Allergic Arthropods - medical and sanitary significance", Janowiec nad Wisłą, Poland, 5-7 June 2018: 21-22.
 91. Rolbiecki L., Kuczkowski T., Rokicki J., Izdebska J.N., Pawliczka I. 2018. Observation on anisakid nematodes from Lagenorhynchus albirostris and Stenella coeruleoalda dolphins in the Baltic Sea area. VI Congress of the Society of Parasitologists: International Conference “Contemporary Parasitology – Major Trends and Challenges”, 15-19.10.2018, Saint Petersburg, Russia.
 92. Cierocka K., Izdebska J.N. 2019. Roztocze skórne i tkankowe z rzędu Prostigmata u ryjówkokształtnych Soricomorpha, z nowymi danymi o Demodecidae u zębiełka karliczka Crocidura suaveolens i kreta europejskiego Talpa europaea. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28 czerwiec 2019: 32.
 93. Cierocka K., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Nowe dane o roztoczach skórnych i tkankowych (Prostigmata, Cheyletoidea) u ryjówkokształtnych Soricomorpha. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 39.
 94. Dzido J., Rolbiecki L., Kuczkowski T., Izdebska J.N., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I. 2019. Kolcogłowy Corynosoma z Morza Bałtyckiego jako zagrożenie zoonotyczne dla człowieka. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka abstraktów. Gdynia, 24-25 IX 2019: 144.
 95. Izdebska J.N., Rolbiecki L., Fryderyk S., Cierocka K., Kuczkowski T., Dzido J., Kozina P. 2019. Roztocze skórne i tkankowe (Prostigmata: Demodecidae, Psorergatidae, Epimyodecidae) u ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 24.
 96. Kuczkowski T., Rolbiecki L., Dzido J., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka I. 2019. Zróżnicowanie helmintofauny Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z Morza Bałtyckiego. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28 czerwiec 2019: 83.
 97. Płotka A., Izdebska J.N. 2019. Mrokawkowate (Diptera: Nycteribiidae) nietoperzy z rodziny mroczkowatych (Chiroptera, Vespertilionidae) z północnej Polski. III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Gdańsk, 25-28 czerwiec 2019: 119.
 98. Płotka A., Izdebska J.N., Rolbiecki L. 2019. Zróżnicowanie systematyczne oraz topiczne roztoczy skórnych i tkankowych (Prostigmata, Cheyletoidea) u nietoperzy z rodziny mroczkowatych Vespertilionidae – stan i perspektywy badań. Materiały Konferencyjne, XXXVI Sympozjum Akarologiczne, 18-21.09.2019, Tryszczyn k. Bydgoszczy, Polska: 40.
 99. Rolbiecki L., Arciszewski B., Izdebska J.N. 2019. Philichthys xiphiae (Copepoda; Philichthyidae) u miecznika Xiphias gladius z Morza Bałtyckiego. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka abstraktów. Gdynia, 24-25 IX 2019: 198.
 100. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Kuczkowski T., Dzido J., Fryderyk S., Kozina P., Pawliczka I., Cierocka K.. 2019. Preliminary data on the parasitofauna of seals (Carnivora: Phocidae) from the Baltic Sea. Annals of Parasitology 65, Supplement 1: 266-267.
 101. Bojarski B., Izdebska J. N., Cierocka K., Rolbiecki L. 2021. Peacock caught again in amber - the second record of the Tuckerellidae family (Acariformes, Prostigmata) in Baltic amber. 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, May 18-21 Book of Abstracts. 5 International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology Lithuania 2021, s. 64.
 102. Bojarski B., Rolbiecki L., Cierocka K., Izdebska J. N. 2021. Nematoda as the source of information of so-called “amber forest” – what story do they tell us? 5th International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology, May 18-21 Book of Abstracts. 5 International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology Lithuania 2021, s. 22.
 103. Kozina P., Izdebska J. N. Gólcz-Boruń A., Gutowski A. 2021. Bovicola bovis (Phthiraptera, Trichodectidae) z bydła stepowego węgierskiego (Bos primigenius taurus hungaricus) w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. Konferencja naukowa "Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt", Szczecin, 11.06.2021: 75.
 104. Dzido J., Kuczkowski T., Rolbiecki L., Izdebska J.N., Fryderyk S., Pawliczka 2021. Kolcogłowy Corynosoma spp. u Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego, ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania w monitoringu stanu zdrowia i kondycji bałtyckich populacji fok. Konferencja naukowa "Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt", Szczecin, 11.06.2021: 54.
 105. Łuszkiewicz J., Izdebska J.N. 2021. Analiza występowania Demodex spp. (Acariformes: Demodecidae) i demodecosis u myszy domowych Mus musculus (Rodentia, Muridae). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii, 22czerwca 2021, Abstrakty: 19.
 106. Bojarski B., Izdebska J. N., Cierocka K., Rolbiecki L. 2021. The story of nematodes from Baltic amber –  cases from MAIG Collection. 3rd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2021. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era,  s. 286. ISBN 978-84-09-36657-6. 
 107. Cierocka K., Bojarski B., Izdebska J. N., Rolbiecki L. 2021. The peacock mite from MAIG collection – Tuckerellidae inclusion in Baltic amber. 3rd Palaeontological Virtual Congress. 1-15 December 2021. Book of Abstracts. Palaeontology in the virtual era,  s. 246. ISBN 978-84-09-36657-6.

 
Opisane nowe taksony
New taxa described
 
Opisane rodzaje / Genera described

Acari, Prostigmata, Demodecidae
 
 •  Glossicodex Izdebska et Rolbiecki, 2016
Opisane gatunki / Species described

Acari, Prostigmata, Demodecidae
 
 • Demodex auricularis Izdebska, Rolbiecki et Fryderyk, 2014
  żywiciel/host: Apodemus sylvaticus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex bandicotae Izdebska, Rolbiecki, Morand et Ribas, 2017
  żywiciel/host: Bandicota indica (Rodentia, Muridae)
 • Demodex bialoviensis Izdebska, Rolbiecki et Bielecki, 2022
  żywiciel/host: Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae)
 • Demodex bisonianus Kadulski et Izdebska, 1996
  żywiciel/host: Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae)
 • Demodex castoris Izdebska, Fryderyk et Rolbiecki, 2016
  żywiciel/host: Castor fiber (Rodentia, Castoridae)
 • Demodex conicus Izdebska et Rolbiecki, 2015
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex cornei Izdebska et Rolbiecki, 2018 
  żywiciel/host: Canis lupus familiaris (Carnivora, Canidae)
 • Demodex corniculatus Izdebska, 2012
  żywiciel/host: Apodemus flavicollis (Rodentia, Muridae)
 • Demodex crocidurae Izdebska, Cierocka et Rolbiecki, 2021
  żywiciel/host: Crocidura suaveolens (Soricomorpha, Soricidae)
 • Demodex fusiformis Izdebska et Rolbiecki, 2015
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex gracilentus Izdebska et Rolbiecki, 2013
  żywiciel/host: Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae)
 • Demodex lutrae Izdebska et Rolbiecki, 2014
  żywiciel/host: Lutra lutra (Carnivora, Mustelidae)
 • Demodex marculus Izdebska et Rolbiecki, 2015
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex microti Izdebska et Rolbiecki, 2013
  żywiciel/host: Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)
 • Demodex mollis Izdebska, Rolbiecki, Fryderyk et Mierzyński, 2017
  żywiciel/host: Apodemus flavicollis (Rodentia, Muridae)
 • Demodex plecoti Izdebska, Rolbiecki, Mierzyński et Bidziński, 2019
  żywiciel/host: Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae)
 • Demodex ponderosus Izdebska et Rolbiecki, 2014
  żywiciel/host: Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex pusillus Izdebska, Cierocka, Rolbiecki et Ciechanowski, 2022
  żywiciel/host: Nyctalus noctula (Chiroptera: Vespertilionidae)
 • Demodex vibrissae Izdebska, Rolbiecki et Fryderyk, 2016
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Glossicodex musculi Izdebska et Rolbiecki, 2016
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Miridex putorii  Izdebska, Rolbiecki et Rehbein, 2022
  żywiciel/host: Mustela putorius (Carnivora, Mustelidae)
 
Redeskrypcje / Redescription

Acari, Prostigmata, Demodecidae
 
 • Demodex musculi (Oudemans, 1897) redesc. Izdebska et Rolbiecki, 2015 
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex talpae Hirst, 1921 redesc. Cierocka,  Izdebska, Cierocka et Rolbiecki, 2021
  żywiciel/host: Talpa europaea (Soricomorpha, Talpidae)                                                                     
Insecta, Phtiraptera, Trichodectidae
 
 • Bisonicola sedecimdecembrii (Eichler, 1946) redesc. Izdebska, 2011
  żywiciel/host: Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae)                                                                                                         
Opisy stadiów młodocianych / Description of immature stages

Acari, Prostigmata, Demodecidae
 
 • Demodex bisonianus Kadulski et Izdebska, 1996
  żywiciel/host: Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae)
 • Demodex cornei Izdebska et Rolbiecki, 2018
  żywiciel/host: Canis lupus familiaris (Carnivora, Canidae)
   
 • Demodex conicus Izdebska et Rolbiecki, 2015
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Demodex lutrae Izdebska et Rolbiecki, 2014
  żywiciel/host: Lutra lutra (Carnivora, Mustelidae)
 • Demodex microti Izdebska et Rolbiecki, 2013
  żywiciel/host: Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)
 • Demodex mollis Izdebska, Rolbiecki, Fryderyk et Mierzyński, 2017
  żywiciel/host: Apodemus flavicollis (Rodentia, Muridae)
 • Demodex plecoti Izdebska, Rolbiecki, Mierzyński et Bidziński, 2019
  żywiciel/host: Plecotus auritus (Chiroptera: Vespertilionidae)
 • Demodex vibrissae Izdebska, Rolbiecki et Fryderyk, 2016
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Glossicodex musculi Izdebska et Rolbiecki, 2016
  żywiciel/host: Mus musculus (Rodentia, Muridae)
 • Miridex putorii  Izdebska, Rolbiecki et Rehbein, 2022
  żywiciel/host: Mustela putorius (Carnivora, Mustelidae)

Insecta, Phtiraptera, Trichodectidae
 
 • Bisonicola sedecimdecembrii (Eichler, 1946) - Izdebska 2011
  żywiciel/host: Bison bonasus (Artiodactyla, Bovidae)
Insecta, Phtiraptera, Hoplopleuridae
 
 • Hoplopleura longula Neumann, 1909 – Kozina, Izdebska, Kowalczyk 2021
  żywiciel/host: Micromys minutus (Rodentia, Muridae)
 • Hoplopleura affinis (Burmeister, 1839) – Kozina, Izdebska, Łopucki 2022
  żywiciel/host: Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae)                                                                                                   

 
Osiągnięcia aplikacyjne
Achievements application
 
 • Opracowanie "Nieznormalizowanej metody badania skuteczności szamponów przeciw pchłom", zarejestrowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa. PB/RPB-462-145/06[mb]. [Izdebska J.N., Rolbiecki L.].
 • Opracowanie procedury "Badanie skuteczności preparatów o działaniu kontaktowym (w postaci sprayu, aerozolu, płynu, proszku, pudru) stosowanych do zwalczania stawonogów pasożytniczych (pcheł, wszy, wszołów i kleszczy) na żywicielu", zarejestrowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa. PB/RPB-462-169/09[AK]. [Izdebska J.N., Rolbiecki L.].
 • Realizacja > 80 ekspertyz parazytologicznych, ekologicznych, faunistycznych (inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze)

 
Granty naukowe
Scientific grants
 
 • 2003-2006 - grant MNiSW 0313/PO4/2003/25 – kierownik i główny wykonawca: Demodecidae (Acari, Actinedida) Polski. Taksonomia, biologia i wybrane aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel.
 • 2011-2014 - grant MNiSW N N308 573340 – wykonawca: Badania etiopatogezy nekrotycznego zapalenia napletka (NZN) u żubrów w Puszczy Białowieskiej.
 Dofinansowanie w ramach Badań Własnych UG:
 
 • 1995 - kierownik i główny wykonawca projektu „Badania nad pasożytami zewnętrznymi żubra Bison bonasus L. z Puszczy Białowieskiej” (BW/1130-5-0084-5)
 • 1996 - kierownik i główny wykonawca projektu „Pasożytnicze Acari u żubrów z Puszczy Białowieskiej” (BW/1130-5-0116-6)
 • 1997 - główny wykonawca projektu „Katalog Fauny Polski. Pasożyty ssaków - pasożytnicze stawonogi” (BW/1130-5-0257-7)
 • 2000 - kierownik i główny wykonawca projektu „Demodecidae (Acari, Prostigmata) dzikich ssaków kopytnych w Polsce” (BW/1130-5-0122-0)
 • 2001/2002 - kierownik i główny wykonawca projektu przygotowawczego do grantu KBN „Demodecidae (Acari, Prostigmata) gryzoni i owadożernych (Mammalia: Rodentia, Insectivora) w Polsce” (BW/1130-5-0035-01; BW/1130-5-0003-2)
 • 2004 - kierownik i główny wykonawca projektu „Sarcoptes scabiei (Acari, Sarcoptidae) - pasożyt skórny ludzi i innych ssaków. Specyficzność żywicielska oraz rola w etiologii chorób skórnych - weryfikacja metod stosowanych w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej w ramach” (BW/1130–5–0204–4)
 • 2006 – kierownik i główny wykonawca projektu „Specyficzność żywicielska i znaczenie epidemiologiczne świerzbowców z rodziny Psoroptidae (Acari, Astigmata). Waloryzacja, rewizja i redeskrypcja taksonów występujących w Polsce” (BW/1430-5-0324-6)
 • 2008 – kierownik i główny wykonawca projektu „Topografia i lokalizacja tkankowa roztoczy skórnych (Acari: Demodecidae, Sarcoptidae, Psoroptidae) oraz histopatologia zmian powstałych w wyniku ich żerowania w skórze ssaków” (BW/1430-5-0436-8)
 • 2010 – kierownik i główny wykonawca projektu „Stawonogi pasożytnicze żubra jako przyczyna parazytoz i wektory patogenów” (BW/ L115-5-0408-0)

 
Członkostwo
Membership
 
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe / Gdańsk Scientific Society
 • Polskie Towarzystwo Akarologiczne / Polish Acarological Society 
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne / Polish Parasitological Society 
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne / Polish Zoological Society 
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej / Polish Society of Laboratory Diagnostics
 • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów / European Bison Friends Society 
 • Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023) / Member of the Committee of Organismal Biology of Polish Academy of Sciences
 • Członek Rady Redakcyjnej (Naukowej) Acarological Studies / Member of the Editorial (Advisory) Board of the Acarological Studies
 • Członek Rady Naukowej Annals of Parasitology / Member of the Annals of Parasitology Scientific Council
 • Członek Rady Recenzentów Diversity  / Member of the Reviewer Board of the Diversity (MDPI)
 • Redaktor wydania specjalnego Diversity  "The Diversity and Ecology of Animal Parasites" / Guest Editor of the Special Issue on „The Diversity and Ecology of Animal Parasites” (Diversity) https://www.mdpi.com/journal/diversity/special_issues/diversity_ecology_animal_parasite
 • Redaktor wydania specjalnego Animals " Parasitic and Pathogenic Mites in Animals" / Guest Editor of the Special Issue on „Parasitic and Pathogenic Mites in Animals” (Animals) https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/parasitic_pathogenic_mites_in_animals

 
Nagrody

Awards

 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych, przyznana za cykl publikacji „Stawonogi pasożytnicze żubrów” (Gdańsk, 2000)
 • Nagroda Rektora UG Zespołowa III-stopnia (J.N. Izdebska, L. Rolbiecki) za cykl publikacji poświęcony pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym kręgowców (Gdańsk, 2005)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa, 2010)
 • Wyróżnienie habilitacji (Gdańsk, 2011)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (Warszawa, 2013)
 • Indywidualna Nagroda Dziekana Wydziału Biologii UG III-stopnia za działalność naukową (Gdańsk, 2017)
 • Nagroda Rektora UG Zespołowa I-stopnia (W. Giłka, J.N. Izdebska, L. Rolbiecki, S. Fryderyk) za cykl publikacji: Taksonomia, biologia i strategie życiowe stawonogów (Arthropoda) (Gdańsk, 2017)
 • Nagroda im. dr inż. Jerzego Masłowskiego za najlepszą pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, opublikowaną na łamach międzynarodowego czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies w 2018 roku (Gdynia, 2019)
 • Nagroda Rektora UG Zespołowa II-stopnia za cykl publikacji nt. „Bioróżnorodność zwierząt bezkręgowych skutkiem adaptacji do życia w zróżnicowanych typach środowisk” (Gdańsk, 2019)

 
Wypromowane rozprawy doktorskie
Supervised doctoral dissertations
 
dr Paulina Kozina
Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej / Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical structure and the host specyficity problems (2019)

 
Doktoranci
PhD students
 
 • mgr Karolina Cierocka (otwarty przewód doktorski 2019)
 • mgr Anna Płotka (wszczęcie postepowania 2021)
 • mgr Jan Łuszkiewicz (wszczęcie postępowania 2021)
 • mgr Łukasz Mierzyński (otwarty przewód doktorski 2017)
Wypromowane prace magisterskie
Supervised master theses:
 
Biologia
 
2005: Mirosława Dunajska, Dorota Stępień
2006: Monika Bagrowska, Agnieszka Potulska, Małgorzata Wiatrowska, Katarzyna Wydorska
2007: Monika Krzewska, Małgorzata Łabędzka, Anna Nadolska
2008: Bożena Wróblewska, Lucyna Wiszniewska, Agnieszka Zająkała, Grażyna Zgoła
2009: Beata Rynkun, Alicja Szatanek
2010: Dominika Ciupak, Alicja Dejk, Izabela Kijewska
2011: Anna Chmielewska, Agnieszka Jereczek
2012: Paulina Kozina
2013: Anna Bujak, Ewelina Pawlak
2014: Aleksandra Gólcz, Renata Żywicka
2015: Mateusz Bartoszewski, Paulina Kąkol, Justyna Konkol
2016: Karolina Cierocka, Dorota Leszczyńska
2017: Aleksander Żelski
2018: Anna Płotka, Marta Wojciechowska
2019: Michał Sylwestrowicz
2020: Martyna Buchalska
2021: Michał Bil
 
Biologia medyczna

2019: Natalia Kraska, Anna Naumczyk, Katarzyna Ostrowska, Weronika Turnowska
2020: Szymon Koszałka, Michalina Redzimska
2021: Martyna Czarnomska, Jan Łuszkiewicz
 
Ochrona Środowiska
 
2011: Małgorzata Krawczyk
2012: Aleksandra Kieszkowska, Dominika Krajewska, Łukasz Kozłowicz, Jakub Lewicki
2014: Liwia Goszka, Oksana Iwasiej
2015: Joanna Jaroszek
 
Kryminologia
 
2018: Marta Gronalewska, Beata Szyszka
2019: Grzegorz Laboch-Słomka
2021: Martyna Hacki
 

Wypromowane prace licencjackie i projekty dyplomowe
Supervised bechelor theses and graduation projects:

Biologia

2001: Anna Majcher, Dominik Mański, Agata Możejko
2002: Mirosława Dunajska, Dorota Stępień, Katarzyna Wydorska, Anna Grzonka
2003: Agnieszka Omilian, Bożena Marczyńska, Wioletta Lula
2004: Małgorzata Wiatrowska, Agnieszka Lish, Monika Bagrowska
2005: Monika Cięciara, Małgorzata Łabędzka, Ewa Orzechowska
2006: Lucyna Wiszniewska, Bożena Wróblewska, Agnieszka Zająkała, Grażyna Zgoła
2007: Agnieszka Kolc, Beata Rynkun, Alicja Szatanek
2008: Alicja Dejk
2010: Paulina Kozina
2012: Aleksandra Gólcz
2014: Dorota Leszczyńska
2016: Marta Wojciechowska
2017: Małgorzata Jordanowska, Michał Sylwestrowicz
2018: Martyna Buchalska
2021: Agata Liszewska
 

Biologia medyczna

2017: Natalia Kraska, Anna Naumczyk, Katarzyna Ostrowska, Weronika Turnowska
2018: Szymon Koszałka
2019: Jan Łuszkiewicz, Natalia Rogocka
2020: Adrianna Maciejewska
2021: Michał Szczekocki
 

Ochrona Środowiska

2012: Liwia Goszka, Oksana Iwasiej
2016: Yuliya Dzmitruk
2018: Magda Maślankowska
2019: Stephani Rabski
 

Przyroda

2015: Aleksander Żelski 
 

Działalność dydaktyczna (w okresie zatrudnienia na UG) 
Teaching activity (in a period of employment at University of Gdańsk)
 

STUDIA STACJONARNE

Biologia 
 • Podstawy parazytologii człowieka, wykład, III rok I st.
 • Biologia stawonogów, wykład, I rok II st.
 • Parazytologia, wykład, II rok II st.
 • Badania naukowe na wydziale, konwersatorium, III rok I st.
 • Ewolucja i systematyka bezkręgowców, ćwiczenia lab., I rok I st.
 • Systematyka bezkręgowców / Fauna regionalna bezkręgowców, zajęcia terenowe, I rok I st.
 • Parazytologia ogólna, ćwiczenia lab. specjalizacyjne, IV rok / II rok II st.
 • Pracownia półdzienna / Pracownia specjalnościowa / Pracownia dyplomowa, III rok I st.
 • Pracownia specjalnościowa / Pracownia dyplomowa, IV rok / I rok II st.
 • Pracownia specjalnościowa / Pracownia dyplomowa, V rok / II rok II st.
 • Proseminarium, III rok I st.
 • Seminarium, II rok II st.
Przyroda
 • Podstawy parazytologii człowieka, wykład, III rok I st.
 • Proseminarium, III rok I st.
 • Pracownia dyplomowa, III rok, I st. 
Biologia medyczna
 • Parazytologia medyczna, wykład, II rok I st.
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st.
 • Diagnostyka parazytologiczna z elementami mykologii, wykład, I rok II st.]
 • Neuroparazytologia, wykład, II rok II st.
 • Seminarium, II rok II st.
 • Pracownia specjalnościowa, I rok II st.
 • Pracownia specjalnościowa / Pracownia dyplomowa, II rok II st.
Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Parazytologia medyczna, wykład, II rok I st.
Ochrona Zasobów Przyrodniczych
 • Inwentaryzacje przyrodnicze, konwersatorium, III rok I st.
Ochrona Środowiska
 • Biologia, wykład, I rok I st.
 • Biologia ogólna / Biologia, ćwiczenia lab., I rok I st.
 • Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite, wykład, III rok I st.
 • Proseminarium, III rok I st.
 • Seminarium, I rok II st.
 • Seminarium, II rok II st.
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st.
 • Pracownia specjalizacyjna, I rok II st.
 • Pracownia specjalizacyjna / Pracownia dyplomowa, II rok II st.
Akwakultura - Biznes i Technologia
 • Choroby i dobrostan ryb, wykład, II rok, I st.
 • Choroby i dobrostan ryb, ćwiczenia, II rok, I st. 
Geografia
 • Biologia dla przyrodników, wykład, II rok I st.
 • Biologia dla przyrodników, ćwiczenia lab., II rok I st.
Kryminologia
 •  Podstawy biologii, wykład, I rok, II st.
 •  Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw, wyklad, I rok II st.
 •  Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, wykład, II rok II st.
 •  Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, ćwiczenia, II rok II st.
 •  Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi, wykład, II rok II st.
 •  Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi, ćwiczenia, II rok II st.
 •  Seminarium, I rok II st.
 •  Seminarium , II rok, II st.
   
Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
 • Seminarium grupy badawczej, I rok III st.
 • Seminarium grupy badawczej, II rok III st.

STUDIA ZAOCZNE

Biologia
 • Systematyka bezkręgowców / Ewolucja i systematyka bezkręgowców, wykład, I rok I st.
 • Systematyka bezkręgowców / Ewolucja i systematyka bezkręgowców, ćwiczenia lab., I rok I st.
 • Proseminarium, III rok I st.
 • Pracownia dyplomowa, III rok I st.
 • Pracownia specjalistyczna, I rok II st.
 • Seminarium, II rok II st.
 • Pracownia specjalistyczna, II rok II st.
Kryminologia
 • Podstawy biologii, wykład, I rok II st.
 • Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw, I rok II st.
 • Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, wykład, II rok II st.
 • Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, ćwiczenia, II rok II st.
 • Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi, wykład, II rok II st.
 • Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi, ćwiczenia, II rok II st.
 • Seminarium, I rok II st.
 • Seminarium, II rok Ii st.
 STUDIA PODYPLOMOWE
 
Biologia sądowa
 • Akarologia sądowa, wykład, II rok
 • Akarologia sądowa, ćwiczenia, II rok
 • Zoonozy, wykład, II rok
  KURSY I SZKOLENIA