mgr Alicja Brysz
Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie
doktorantka
e-mail: alicja.brysz@biol.ug.edu.pl
telefon: 58 523 6180
nr pokoju: C/513
 
MSc Alicja Brysz
Laboratory of Evolutionary Entomology and Museum of Amber Inclusions
PhD student
e-mail: alicja.brysz@biol.ug.edu.pl
tel. +48 58 523 6180
room No C/513
 
 
 

 
 

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Wystąpienia i abstrakty konferencyjne

Granty naukowe

Członkostwo

Staże naukowe

 
 

Publications

Presentations and conference
abstracts

Scientific grants

Membership

Scientific internships

 
 

Zainteresowania naukowe 

Hemiptera: Fulgoromorpha, szczególnie rodzina Achilidae;
Kopalne Achilidae: taksonomia, filogeneza, ewolucja i
paleobioróżnorodność.
Morfologia porównawcza kopalnych i współczesnych Achilidae
Ewolucja, bioróżnorodność taksonomiczna i morfologiczna oraz systematyka i filogeneza pluskwiaków.

 
Research area

Hemiptera: Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers family Achilidae;
Fossil Achilidae: taxonomy, phylogeny, evolution and plaaeobiodiversity
Comparative morphology of extant and extinct Achilidae.
Evolution, taxonomic and morphological biodiversity, systematics and
phylogeny of the Hemiptera.

 

 
 Publikacje / Publications
 

 
Wystąpienia i abstrakty konferencyjne / Presentations and conference abstracts
 

 
Granty / Scientific grants
 
  • Grant NCN Preludium nr. 2017/25/N/NZ8/02052: „Eocene – okres rozkwitu pluskwiaków z rodziny Achilidae Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)?“: kierownik projektu (2018-2021) / NSC grant Preludium nr. 2017/25/N/NZ8/02052: „Eocene – hayday of the planthoppers from family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)?“: principal investigator (2018-2021)
  • Uniwersytet Gdański, grant naukowy "Młody Badacz", nr 538-L114-B161-18: "Odciski kredowych kopalnych Achilidae – uzupełnienie bursztynowego obrazu, czy całkiem odrębne źródło danych?"; kierownik projektu (2018) / University of Gdańsk, scientific grant "Young Researcher", nr 538-L114-B161-18: “Rock impressions of Cretaceous fossil Achilidae – addendum of the amber view or completely new source of data?”: principal investigator (2018)
  • Uniwersytet Gdański, grant naukowy "Młody Badacz", nr 538-L114-B514-17: "Kredowe i paleogeńskie zmiany środowiskowe a różnorodność taksonomiczna i morfologiczna Achilidae (Hemiptera: Fulgormorpha)"; kierownik projektu (2017) / University of Gdańsk, scientific grant "Young Researcher"", nr 538-L114-B514-17: “Cretaceous and Paleogene environment changes and taxonomic diversity and morphological disparity of Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)”: principal investigator (2017)

 
Członkostwo / Membership
 

 
Staże naukowe / Scientific internships